ประกาศผลการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ครั้งที่ 3 (ผู้มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

 

สนใจโหลดหนังสือได้ที่นี่ 

ตามที่สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ดำเนินการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาต สาขาธรณีวิทยา ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 แล้วนั้น สชวท. จึงขอประกาศผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากที่ประชุมคณะกรรมการ สชวท. ตามขั้นตอนต่อไป และหลังจากนั้นจะเรียนแจ้งทุกท่านทางอีเมล์ให้ดำเนินการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อกดขอรับใบอนุญาต สาขาธรณีวิทยา เพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำนวน 1,000 บาท และ สชวท.จะนำส่งใบอนุญาตให้ทุกท่านทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันทำการนับแต่สิ้นสุดการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั้งนี้ ท่านใดที่ยังไม่ผ่านการอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน ซึ่งสชวท. กำหนดจัดอบรมทุกเดือนผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cstp.or.th

***หมายเหตุ : เมื่อได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วนั้น ขอความกรุณาทุกท่านดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในกำหนด ซึ่งผลการประเมินมีอายุ 3 เดือนนับแต่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกาศผลการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา ครั้งที่ 3

ที่มา : https://www.cstp.or.th/#!/newsView/216

---------------------------------------------

 

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>