Custom Search

DS_09005_GST_ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

 หน้าที่ 1 ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.)

สามารถไปดูที่ Google Data Studio  โดยกดที่ตัวหนังสือที่มุมขวาด้านล่างได้เลยครับ

หน้าที่ 2 ข้อมูลมหาวิทยาลัยและนักธรณีที่จบปริญญาตรี

สามารถไปดูที่ Google Data Studio  โดยกดที่ตัวหนังสือที่มุมขวาด้านล่างได้เลยครับ

ที่มา:
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย www.gst.or.th
 
DS_09005_GST_ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.) ข้อมูลสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สทธ.) โดยนอกจากข้อมูลสมาชิกในแต่ละปีแล้ว ยังมีข้อมูลเพศ มหาวิทยาลัยที่จบปริญญาตรี หวังว่าข้อมูลนี้จะใช้ประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการของผู้ที่สนใจต่อไป
 
จัดทำโดย : Kiattiphong Udomtanateera

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

- เว็ปไซต์ iOK2u www.iok2u.com

---------------------------------------------

คำเตือน

- DashBoard นี้ทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการศึกษาการทำข้อมูล BI และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ตารางอ้างอิง
....

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ดูข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------

 

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>