Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

amplitude equalization

amplitude equalization สมภาพแอมพลิจูด : การปรับแก้กำลังขยายสัญญาณ (gain) ของรอยรูปคลื่นเพื่อทำให้แอมพลิจูดของแต่ละรอยรูปคลื่นมีค่าเฉลี่ยเดียวกัน

-------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์