Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

amplitude

amplitude แอมพลิจูด :

๑. ระยะครึ่งหนึ่งของความสูงระหว่างยอดคลื่นกับท้องคลื่นซึ่งอยู่ชิดกัน

๒. ในชั้นหินคดโค้งสมมาตร (symmetrical fold) ได้แก่ ครึ่งหนึ่งของความสูงระหว่างยอดลอนของชั้นหินโค้งรูปประทุน กับท้องลอนของชั้นหินโค้งรูปประทุนหงาย

-------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์