Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

anisotropy

anisotropy แอนไอโซทรอปี : ๑. การมีสมบัติต่างกันในทิศทางที่ต่างกัน เช่น ชั้นหินที่ให้คลื่นเสียงเคลื่อนผ่านในแนวดิ่งและแนวราบด้วยอัตราเร็วที่ต่างกัน ๒. [น้ำบาดาล] สถานภาพที่ชั้นน้ำบาดาลมีสมบัติทางชลศาสตร์ชนิดหนึ่ง หรือ ๒ ชนิด แตกต่างกันเนื่องจากทิศทางการไหลของน้ำ

-------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์