Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

Comments ล่าสุด

annual ring

annual ring วงปี : ชั้นของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเกลือแร่ซึ่งเซลล์ในชั้นแคมเบียมสร้างขึ้นในช่วงเวลา ๑ ปี ทำให้เนื้อไม้มีลักษณะเป็นวงที่มีขนาดความหนาบางขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ในระยะเวลา ๑ ปี ดู growth ring ประกอบ

-------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

ค้นหาข้อมูลในเว็ป