Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

z

abandoned well สละหลุม : หลุมแห้ง หรือ หลุมผลิตปิโตรเลียมที่ผลิตหมดแล้ว หรือไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องปิดหลุม โดยการดึงบางส่วนของท่อกรุขึ้นมา แล้วอุดหลุมด้วยซีเมนต์อย่างน้อย ๒ ช่วง เพื่อไม่ให้สิ่งของไหลในหลุมซึมออกไปได้

-------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์