Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

aeration zone

aeration zone  เขตไม่อิ่มน้ำ : เขตที่อยู่ระหว่างผิวดินกับระดับน้ำบาดาล (water table) ประกอบด้วยเขตที่รากพืชหยั่งถึง เขตกึ่งกลาง (intermediate zone) และเขตอิ่มตัวเหนือระดับน้ำใต้ดิน (capillary fringe) ช่องว่างประกอบไปด้วยน้ำที่มีความดันน้อยกว่าความดันอากาศ อากาศ และแก๊สอื่น ๆ

unsaturated zone; vadose zone

-------------------------------------------------------------------

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

 

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ

 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

 

 

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์