Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

activation

activation การกระตุ้น, การก่อกัมมันต์ :

๑. กระบวนการที่ทำให้เบนทอไนต์ทำปฏิกิริยากับกรด เพื่อเพิ่มสภาพการดูดซับหรือความสามารถในการฟอกจาง

๒. กระบวนการทำให้เกิดสารกัมมันตรังสีโดยการยิงด้วยอนุภาคนิวเคลียร์

-------------------------------------------------------------------

 

คำศัพท์ธรณีวิทยา (Geology Vocabulary)

 

ที่มาข้อมูล

 

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

 

- จากการรวบรวมของ ดร.ปัญญา จารุศิริ

 

- เครือข่ายออนไลน์ www.gst.or.th, www.geothai.net, www.geokku.org

 

 

 

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์