Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

รายการกบนอกกะลา เรื่อง ชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ

รายการกบนอกกะลาพาชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ ที่กลางอ่าวไทย สถานที่ฐานขุดเจาะก๊าซกลางทะเลอ่าวไทย มีจำนวน 2 ตอน 

รายการกบนอกกะลา เรื่อง ชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ 1/2

รายการกบนอกกะลา เรื่อง ชมแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ 2/2

ดูแล้วถือว่าเพื่อการศึกษาเขาคงไม่ว่าเนอะเราเอามาช่วย เผยแพร่

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์