Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

คณะวิทยาศาสตร์ มข.

เว็บไซต์ : http://www.sc.kku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ (เบอร์กลาง) : 0-4320-2371-2 และ 0-4320-2532 โทรสาร : 0-4320-2371

คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2509 ในนาม “คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งได้แก่ ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเริ่มดำเนินงานสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ในระดับปริญญาตรี ทั้งนี้ นับจากก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2555) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอายุครบ 46 ปี เปิดสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 21 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 10 หลักสูตร
ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์คือ "สถาบันชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาเซียน" ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็น 1 ใน 20 ของอาเซียน และ 1 ใน 5 ของประเทศไทย โดยเป้าหมายแห่งคุณภาพ คือบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์กอปรด้วยวิทยา จริยา ปัญญา มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นผู้มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมมีบทบาทและภาวะผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ได้นำไปใช้ในการพัฒนาและมีส่วนในการสร้างเสริมคุณค่าและพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศ สังคมได้รับบริการการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรได้รับการยกย่องในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีขีดความสามารถสูง บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการทำงานบนพื้นฐานของความภักดีและผูกพันองค์กร อีกทั้งมีคุณภาพมาตรฐานโดยผ่านการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากทุกรอบการประเมิน และได้รับการจัดอันดับการศึกษาจากองค์กรต่างประเทศ

ผลงานหรือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคณะ

- คณะวิทยาศาสตร์ มข. ผ่านสู่ 1 ใน 80 มหาวิทยาลัยคุณภาพในเอเชีย จัดอันดับโดย QS Asian university rankings ปี 2011 (Natural Sciences)(www.topuniversities.com)
- คณะวิทยาศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพ ปี พ.ศ.2552 ผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ประเมินโดย สกว.)
- คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศคณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2553
- คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552
- คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คณะวิชาที่มีผลงานด้านการวิจัยระดับดีเยี่ยมสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550-2551

นอกจานี้ คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ให้ความสำคัญด้านบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพัฒนาประเทศ โดยดำเนินการในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดเป็นประจำในเดือนสิงหาคมของทุกปี โครงการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าของศูนย์วิจัยอนุกรมวิธานประยุกต์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หอดูดาวหรือกิจกรรมทางดาราศาสตร์ การอบรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์แก่ครูและนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการและฟิสิกสืดาราศาสตร์โอลิมปิก ในนามศูนย์ ส อ ว น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วารสารวิทยาศาสตร์ มข. และ ค่ายวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ทีมา

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์