Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

 เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย นศ. คณะวิทย์ ในการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมี รศ.ดร.ศักดา ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานการจัดประชุม มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์( SC.08 ) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ?ในปัจจุบันปริมาณทรัพยากรในโลกของเราลดน้อยลง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงสุดเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นให้ได้คุ้มค่าและยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องอาศัยหลักการเหตุและผล โดยเน้นในเรื่องของวิชาการและวิจัยให้เข้มแข็งและเชี่ยวชาญ การฝึกฝนทักษะดังกล่าวต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย จะเห็นได้ว่าปัจจุบันผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีมีจำนวนมาก ช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ๆได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ บางผลงานถูกนำไปต่อยอดในระดับปริญญาโทและเอกขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยเหตุนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดการประชุมวิชาการในระดับปริญญาตรีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยของตนสู่สาธารณชน อันจะแสดงถึงความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยของตัวนักศึกษาเอง รวมไปถึงคณะ และมหาวิทยาลัย ? การประชุมวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552 ปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ?วิทยาศาสตร์เพื่อบัณฑิตยุคใหม่ ?ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2553 โดยช่วงเช้าของวันแรก มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิดโดยผศ.ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เจ้าของรางวัล ?ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2552 ?จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ?เศรษฐกิจสีเขียวและใส? โดย ดร.พงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุลผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรศ.ดร.สันติ แม้นศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของรางวัล ?นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2552? จากสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (TWAS) บรรยายพิเศษ เรื่อง ?แนวทางในการเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่? จากนั้นตลอดช่วงบ่าย และวันที่ 31 มกราคม 2553 มีการนำเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานทั้ง 3 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น แบบบรรยาย 57 เรื่อง แบบโปสเตอร์ 94 เรื่อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 151 ผลงาน และการแสดงนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ อาทิเช่น บริษัทบริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ที่มา http://www.sc.kku.ac.th/Alumni/news_detail?news_id=24

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์