Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

  • ความเป็นมา สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเป็นมา

ในวันที่ 25 มกราคม 2517 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีอายุครบรอบ 10 ปี ศิษย์เก่าจึงได้หารือร่วมกันที่จะก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าขึ้น เนื่องจากในปี 2516 มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวน 705 คน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ของสมาชิก ดังนั้น ในเดือนธันวาคม 2516 จึงได้มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น โดยมี นายอัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ รุ่น 2 (มข.2) เป็นประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรก หลังจากนั้นในปี 2520 ได้ส่งมอบงานให้ นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ซึ่งได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น นายทะเบียนสมาคมจังหวัดขอนแก่น ได้รับทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามใบอนุญาตเลขที่ 125/2521 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2521 โดยมี นายธำรงค์ แสงสุริยจันทร์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 3 (มข.3) เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนแรก มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวน 25 คน มีที่ทำการ ณ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้นได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ อีก 9 สมัย โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่าในปัจจุบัน

ในวาระครบรอบ 30 ปี นายอำนาจ พรหมสูตร ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น 7 (มข.7) ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมฯ จากกรรมการสมาคมฯ ชุดแรก ตามทะเบียนเลขที่ 6/2538 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 และได้ย้ายที่ทำการสมาคมฯ ไปที่อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 1 สมัย แต่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ จนกระทั่ง นายจีระ ไตรถวิล ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ จึงได้มีการจดทะเบียนสมาคมฯ อีกครั้งตามทะเบียนเลขที่ 6/2543 ลงวันที่ 28 เมษายน 2543 และได้เล็งเห็นว่าบ้านพักของอดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ซึ่งเป็นบ้านพักหลังแรกของมหาวิทยาลัยควรจะได้รับการปรับปรุงและอนุรักษ์ไว้ ให้คนรุ่นหลัง ได้ศึกษาและคงอยู่คู่กับมหาวิทยาลัยตลอดไป จึงได้ขออนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยปรับปรุงเป็นที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเป็นศูนย์ประสานงานของชมรมศิษย์เก่า สมาคมศิษย์เก่าของแต่ละคณะ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงในเดือนมกราคม 2544 แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2544 การปรับปรุงครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการออกแบบโดย ผศ.ธนู พลวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทั้งสิ้น 912,741.89 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เป็ นเงิน 400,000 บาท และได้มีพิธีเปิดสมาคมฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2544

 ที่มา http://www.alumni.kku.ac.th/history.php

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์