Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

“การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี”

 

กรมทรัพยากรธรณี โดย กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี : การอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ โดยนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายใต้โครงการบูรณาการภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี รวมทั้งสิ้น 40 คน
การประชุมฯ ประกอบด้วยการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี 7 พื้นที่หลัก การนําเสนอผล การระดมความคิดเห็น ประเมินคุณค่า วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และปัจจัยสนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณีอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสำคัญของประเทศ จำนวน ๒ แห่ง ประกอบด้วย แหล่งป่าต้นไม้กลายเป็นหิน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และแหล่งธรณีวิทยา มอหินขาว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพัฒนาและยกระดับแหล่งธรณีวิทยาให้มีคุณค่าทางวิชาการอย่างเป็นระบบต่อไป

ที่มา https://www.facebook.com/กรมทรัพยากรธรณี

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์