Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

 

เหมืองแร่ในประเทศไทยมีความจำเป็นเพื่อผลิตแร่สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ ที่ผ่านมาเหมืองแร่ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติที่ดี สามารถอยู่กับชุมชนได้ดี มีบางส่วนมีปัญหากับชุมชนท้องถิ่น ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน นอกจากนี้สังคมบางส่วนเห็นว่าการทำเหมืองแร่ที่ผ่านมา ไม่มีการวางแผนบริหารจัดการขาดยุทธศาสตร์โดยเห็นว่าแร่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป การใช้แร่ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน และส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่น้อยที่สุด

ปัญหาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากกฎหมายแร่ที่ใช้มากว่า ๕๐ ปีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ระบบการอนุมัติ อนุญาต การกำกับดูแลไม่บูรณาการกัน กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

และต้องยอมรับว่ายังมีภาคผู้ประกอบการบางส่วนส่วนอาจยังปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือตามข้อกำหนดของ EIA ได้ไม่ครบถ้วน การควบคุมดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐอาจยังทำได้ไม่ทั่วถึง ภาคประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจหรือไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาเหมืองแร่ และความไม่เข้าใจในสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย

การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ “มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนคือตัวแทนภาครัฐ ผู้ประกอบการ และภาคประชาชนได้แลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อพัฒนาวงการเหมืองแร่ที่มีการบริหารจัดการอย่างมีดุลยภาพบนหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่อยู่ในเขตเหมืองแร่และประชาชนทั่วไป รวมถึงเป็นเวทีที่ผู้ประกอบการเหมืองแร่ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักธรรมาภิบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการประกาศเจตนารมณ์ (Declaration) ต่อหน้าผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๖๐๐ คน และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ตลอดจนเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ที่มีความพร้อม มีการปฏิบัติที่ดีจนได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น EIA Awards, CSR DPIM หรือมีการประกอบกิจการที่ดี ได้เสนอผลงานและแนวทางการทำงานให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ประกอบการเมืองแร่รายอื่นๆ

เวทีแบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยดำริของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ที่ต้องการใช้มาตรการทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ และมาตรการทางกฎหมาย

สำหรับงานประชุมครั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมป่าไม้ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยภาคเอกชน ประกอบด้วยสภาการเหมืองแร่ สมาคมอุตสาหกรรมซีเมนต์ไทย สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กลุ่มและชมรมและบริษัทเหมืองแร่ มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปกว่า ๖๐๐ คน เข้าร่วมงาน

 

ที่มา 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์