Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย ต่อยอดสู่การพัฒนาประเทศสู่ Thailand ๔.๐

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารจามจุรี ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้ทันสมัยก้าวหน้าสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการประสานระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกัน ให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยเชิงอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์และตอบรับแนวทางในการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand.๔.๐ ซึ่งสาระสำคัญในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองหน่วยงานคือการสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการร่วมของทั้งสองหน่วยงานโดยมีนายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนาม 

 

ที่มา 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์