Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Expert) ด้านธรณีวิทยา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯวาระปี 2555-2557 เห็นว่าข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับความรู้ หรือ เหตุการณ์ทางด้านธรณีวิทยาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในบ้านเรา บ่อยครั้ง มีการให้ความรู้ทางธรณีวิทยาผ่านสื่ออย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ต่อสังคมได้ จึงได้มีความเห็นให้ แต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Expert)

เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางธรณีวิทยาของสมาคมฯ และสังคมไทยเราในการให้ความรู้แก่สาธารณชน ตามเจตนารมณ์ที่ว่า "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย" และได้มีความเห็นให้แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ ความรู้ทางธรณีวิทยา ที่เป็นที่สนใจของประชาชน

โดยมีการเสนอชื่อและขอความร่วมมือจากนักธรณีวิทยาที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาธรณีวิทยาด้วย โดยแต่ละท่านจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถของแต่ละท่านพร้อมทั้ง email address และ เบอร์โทรศัพท์มือถือลงไว้ในเว็ปไซต์ของสมาคมฯ

เพื่อว่าประชาชนหรือนักธรณีวิทยารุ่นหลังๆ ที่สนใจในเรื่องต่างๆ ในแต่ละสาขาธรณีวิทยา จะสามารถขอคำปรึกษา หรือ ความรู้ จากผู้รู้จริงได้โดยตรง โดยได้แบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่หลักที่เป็นความรู้ทางธรณีวิทยา ซึ่งเป็นที่สนใจของประชาชนได้แก่

๑.สาขาธรณีพิบัติภัย (Geohazards)

๒. สาขาน้ำบาดาล (Hydrogeology)                                     

๓.สาขาพลังงาน (Petroleum & Coals)                      

๔.สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment)                            

๕.สาขาบรรพชีวินวิทยา (Paleontology)

๖.สาขาวิศวกรรมธรณี (Engineering Geology)           

๗.สาขาแร่ (Mineral Exploration & Development)                                     

๘.สาขาอัญมณี (Gemology)                                      

๙.สาขาธรณีวิทยา (Field Geology)

ดังนั้น ถ้าท่านผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์ อยากหารือในเรื่องต่างๆในทางธรณีวิทยาแต่ละสาขา สามารถอ่านรายละเอียด ดูประสบการณ์ของแต่ละท่าน และ ติดต่อแต่ละท่านได้โดยตรง ตามรายชื่อ Expert ของเราได้

ในกรณีที่ท่านติดต่อทาง email กรุณาสำเนา Admin ของสมาคมฯ ตาม email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อว่าทางเราจะได้ช่วยติดตามให้แน่ใจ ท่านได้รับคำตอบที่ท่านต้องการครับ  

ทั้งนี้ทางสมาคมฯเชื่อว่าว่าประชาชน ทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือ นักธรณีวิทยารุ่นหลังๆที่สนใจในเรื่องต่างๆในแต่ละสาขาธรณีวิทยา จะสามารถขอคำปรึกษา หรือ ความรู้ จากนักธรณีวิทยาผู้รู้จริงและมีประสบการณ์ในสาขานั้นๆได้โดยตรง  ผู้เชี่ยวชาญหรือ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์( Expert ) แต่ละท่าน  ในแต่ละสาขาธรณีวิทยา มีรายชื่อและประวัติดังรายละเอียด ดังนี้

http://www.gst.or.th/

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์