ดร. สมหมาย เตชวาล


กรรมการและบรรณาธิการ

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย”

Statement: 

ประวัติการศึกษา

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2525

- Postgrad. Diploma (Applied Geophysics), UNIVERSITY OF LEEDS,  สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2533

- Ph.D. (Geophysics), UNIVERSITY OF LEEDS,  สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2538