Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ นายสุธรรม แย้มนิยม

ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่

การศึกษา ปริญญาโท สาขา ธรณีวิทยา ITC ประเทศเนเธอแลนด์ พ.ศ. 2516

Diploma สาขา Mining Exploration ITC ประเทศเนเธอแลนด์ พ.ศ. 2515

 ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2511

 ประวัติส่วนบุคคล เกิดวันที่ 15 กันยายน 2488

สัญชาติ ไทย

สมาชิกภาพ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

ประธานกลุ่มอาสาสมัคร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร (พ.ศ.2547)

 

การเข้าฝึกอบรม :

• การอบรมการใช้ Microsoft Outlook 97 for Executive & Secretary, บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), 2542

• การอบรมหลักสูตร การควบคุมการเจาะและการอุดกลบบ่อนํ้าบาดาล, กรมทรัพยากรธรณี, 2541

• Strategic Management, บริษัท Tennessee Associates International, 2540

• การสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพเรื่อง การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมงานแบบ GRID, บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), 2537

• การอบรมเรื่อง “Management Problem Solving and Decision Making Programme”, conducted by Kepnerp-Tregoe, International, USA at PDI: April, 1990

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Geochemical Exploration Methods in Tropical Rain Forest Environment, กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม, 2529

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Koruko Porphyry Copper Mineral Deposits, กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 2528

• อบรมหลักสูตร แผนและโครงการ, กรมทรัพยากรธรณี, 2524

• ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Porphyry Copper, กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 2522

• การอบรมและทัศนะศึกษาเรื่อง Phosphate Deposits Exploration of the United States of America, USGS USA. 2521

• ฝึกอบรมทางวิชาการเรื่อง Uranium Exploration and Evaluation, Colorado School of Mines, USA 2521

• อบรมทางวิชาการเรื่อง Mineral Exploration, ประเทศออสเตรเลีย, 2520

ประสบการณ์โดยสรุป กว่า 40 ปี ด้านธรณีวิทยา และการสำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งแร่โลหะด้านพื้นฐาน และโลหะมีค่า

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอาวุโส ด้านธรณีวิทยา ด้านการสำรวจแร่

พ.ย.2544 - ก.ย.2543 บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ (หลังจากเข้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด)

ส.ค.2543 - มี.ค. 2535

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือต่างๆ ได้แก่ บริษัท ภูเทพ จำกัด บริษัท ผาทอง เอ๊กซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด และ บริษัท ผาคำ เอ๊กซ์พลอเรชั่น แอนด์ ไมนิ่ง จำกัด ตำแหน่ง รองประธาน และ กรรมการ

หน้าที่รับผิดชอบ

− ดูแลรับผิดชอบด้านการสำรวจแร่ต่างๆของบริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัทในเครือที่ทำหน้าที่ด้านการสำรวจ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างดีในการปฏิบัติงานสำรวจเบื้องต้นร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา และการสำรวจรายละเอียดต่างๆ กับบริษัทร่วมทุน เช่น การสำรวจธรณีเทคนิค การเจาะ การศึกษาด้านโลหะวิทยา จนสามารถประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของแหล่งแร่ทองแดง ที่ภูหินเหล็กไฟ-ภูหัวเขา (PUT1) และที่ภูทองแดง (PUT2) อำเภอเมือง จังหวัดเลย

− ปี 2540 บริษัท ภูเทพฯ ได้ยื่นคำขอประทานบัตร จำนวน 50 แปลง ต่อ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อทำเหมืองแร่ทองแดง ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบอนุญาตประทานบัตร

− ในหลายๆวาระ ได้รับมอบหมายให้ประเมินสถานภาพของแหล่งแร่สังกะสี ที่มีผู้นำเสนอต่อบริษัท ผาแดงฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทสใกล้เคียง เช่นที่ ประเทศเวียตนาม สปป.ลาว พม่า และประเทศจีนตอนใต้

ก.พ. 2535-ต.ค. 2532 บริษัท ผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานสำรวจแหล่งแร่ จังหวัดเชียงใหม่

หน้าที่รับผิดชอบ

ทำหน้าที่ผู้จัดการอาวุโส รับผิดชอบการด้านการสำรวจแร่ต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะแร่สังกะสี เช่นที่อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมถึงเริ่มเจรจากับ บริษัท Kemco ที่ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ต.ค. 2532-ก.ค. 2511 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

หน้าที่รับผิดชอบ

ดูแลรับผิดชอบด้านการสำรวจธรณีเคมี ทั้งในลักษณะพื้นที่กว้าง และลักษณะรายละเอียด เพื่อช่วยในการหาแหล่งแร่ที่เหมาะสมทางเศรษฐกิจ ซึ่งปรากฎผลดีสามารถกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพทางแร่ทองคำและทองแดง ในพื้นที่สำรวจจังหวัดเลย และบริเวณใกล้เคียง อันเป็นผลให้ในเวลาต่อมาในปี 2532 กรมทรัพยากรธรณี สามารถเชิญชวนบริษัทเอกชนเข้ามาประมูล และร่วมทำสัญญาสำรวจในทั้ง 4 พื้นที่ ที่เปิดประมูล

 

ประสบการณ์อื่นๆ

พ.ศ.2541-2544 โครงการแหล่งแร่ทองแดง ของบริษัท ภูเทพ จำกัด

• บริษัท Pan Australian Resources NL (PNA) จากออสเตรเลีย เริ่มติดต่อเจรจาตั้งแต่ มีนาคม 2541 จนสามารถทำสัญญาร่วมทุนได้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ทั้งนี้เพื่อประเมินคุณภาพและวางแผนการพัฒนาให้เป็นเหมืองแร่ทองแดงในพื้นที่คำขอประทานบัตร ของบริษัท ภูเทพ จำกัด ที่จังหวัดเลย ซึ่งสัญญาร่วมทุนยังคงมีผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ร่วมเจรจาต่อรอง ให้คำแนะนำ ด้านการร่วมทุน ทั้งด้านเทคนิค และสัดส่วนการร่วมลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนข้อกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติของหน่วยราชการ และของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งของไทยและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเรื่อง กฎ ระเบียบของไทยที่มีความซับซ้อนต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

• เยี่ยมชมกิจการเหมือง Girilambone Copper Mine, ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2542 ทั้งนี้เพื่อศึกษาขบวนการผลิตโลหะทองแดง แบบ HL-SX-EW operation ซึ่งสามารถนำไปใช้กับแหล่งแร่ทองแดงที่จังหวัดเลยของ บริษัท ภูเทพ จำกัด

พ.ศ.2539-2540 • บริษัท Monterey Consolidated Services Pty Ltd. (ACN 065 829 469). กลางเดือน พฤศจิกายน 2540 ได้เจรจาเพื่อจะว่าจ้างมาศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (Pre-feasibility study) ของแหล่งแร่ทองแดงที่จังหวัดเลย จนถึงระดับได้รับสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร (Bankable study)

• บริษัท Galaxy Resources NL, (Can 071 976 442), ได้มีการเจรจาระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม และส่งผู้บริหารระดับสูงมาเยี่ยมชม แหล่งแร่ทองแดงที่จังหวัดเลยในช่วงวันที่ 5 ถึง 7 ตุลาคม 2540 จนถึงขั้นจัดทำร่างสัญญาร่วมทุนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และร่วมการเจรจาต่อรองการร่วมทุนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ ขั้นสุดท้ายที่สามารถตัดสินใจลงทุนเพื่อพัฒนาแหล่งแร่ทองแดงที่จังหวัดเลย

• บริษัท Cloncurry Mining Co., NL. (Can 003 257 556), เจรจาติดต่อ และรับเชิญไปเยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตโลหะทองแดง แบบ HL-SX-EW operation ระหว่างวันที่ 7ถึง 12 เมษายน 2540

• บริษัท Oxyana Resources NL. (CAN 005 482 824) เริ่มเจรจาติดต่อเดือน สิงหาคม 2539 ซึ่งได้ส่งผู้บริหารระดับสูงมาเยี่ยมชม แหล่งแร่ทองแดงที่จังหวัดเลยในปลายเดือน ตุลาคม 2539

• อนึ่ง ผลการเจรจาในหลายทางของการร่วมทุน กับบริษัทต่างๆ ในช่วงนี้ ไม่ประสบผลสำเร็จนั้น เนื่องจากไม่สามารถตกลงในรายละเอียดของ เงื่อนไขสำคัญด้านสัดส่วนของการร่วมลงทุน

พ.ศ.2535-2539 โครงการภูเทพ ที่แหล่งแร่ทองแดง PUT1 และ PUT2 ที่จังหวัดเลย

• มีการร่วมทุนกับบริษัท Phelps Dodge Mining Co., Ltd.จากสหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2537 ถึง พฤศจิกายน 2539 โดยให้คำปรึกษา ด้านการสำรวจรายละเอียด แหล่งแร่ทองแดงที่ PUT1 และ PUT2 ของบริษัท ภูเทพ จำกัด ที่จังหวัดเลย แก่บริษัทร่วมทุน

• เยี่ยมชมกิจการผลิตโลหะทองแดงของบริษัท Girillambone Mine, ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองซิดนีย์ ออสเตรเลียวันที่ 21 กันยายน 2538

• เข้าร่วมประชุม และชมนิทรรศการ เกี่ยวกับ Copper Hydrometallurgy Forum ที่ Sheraton Hotel เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่ 18 ถึง 19 กันยายน2538 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับขบวนการ ด้านโลหะวิทยาสำหรับการผลิตโลหะทองแดง ซึ่งมีการผลิตอยู่หลายขบวนการ ในหลายประเทศ เช่นที่ ชิลี เปรูและในออสเตรเลีย เป็นต้น

• ระหว่างเดือน มีนาคม 2535 ถึง มิถุนายน 2537 ด้วยความร่วมมือจาก บริษัทที่ปรึกษา Sumiko Consultants Company (Sumiko) จัดรายการเยี่ยมชมกิจการ ทำเหมืองใต้ดินของเหมืองแร่ Kamioka Lead-Zinc Mine และโรงผลิตสินแร่เข้มข้นที่เมือง Toyama เยี่ยมชมเหมืองแร่ทองคำ Hishikari Gold mine ที่เมือง Kagoshima เข้าเยี่ยมชมกิจการ โรงถลุงโลหะตะกั่ว-สังกะสี Harima - ISP Smelter ที่เมือง Konawa และโรงถลุงโลหะทองแดงของ Toyo Copper Smelter ที่เมือง Niihama

• เยี่ยมชม กิจการของบริษัท Sumitomo Metal Mining Co. Ltd และบริษัท Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd, ซึ่งผลิตโลหะ ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี โดยขบวนการถลุงแบบ Imperial Smelting Process และกิจการเหมืองแร่ทองคำ ทั้งนี้เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจหลักปรัชญา ขบวนการแต่งแร่ และการขบวนการด้านการผลิตต่างๆ

• ร่วมพิจารณาผลการประเมินศักยภาพของแหล่งแร่ทองแดงพื้นที่ PUT1 และ PUT2 ของบริษัท ภูเทพ จำกัด ที่จังหวัดเลย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา Sumiko Consultants Company เพื่อศึกษา ขบวนการผลิตโลหะทองแดง แบบ HL/SX/EW operation ซึ่งคาดว่าจะนำมาใช้ได้กับแหล่งแร่ทองแดงของบริษัท ภูเทพฯ ที่จังหวัด เลย และเพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเสนอต่อ กรมทรัพยากรธรณี และร่วมดำเนินการศึกษา ด้านโลหะวิทยาของแร่แบบต่างๆ ประเมินปริมาณสำรองแร่ทองแดงได้ 50 ล้านตันที่ 0.5%Cuและประเมินความเป็นไปได้ของโครงการคร่าวๆ โดยการวางแผนงาน การออกแบบแผนการทำเหมือง แต่งแร่ ไปตลอดจนถึงขบวนการถลุงโลหะเพื่อผลิตโลหะทองแดง

พ.ศ.2542 แหล่งแร่สังกะสีซัลไฟด์ในประเทศลาว

• ไปสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งแร่สังกะสีซัลไฟด์ ที่บ้าน Nateuy จังหวัดหลวงนํ้าทา (Louang Namtha) ทางตอนเหนือของประเทศลาว ระหว่างวันที่ 13 ถึง 19กุมภาพันธ์ 2542 ทั้งนี้เพื่อ ดูความเป็นไปได้ของการผลิตสินแร่ Zinc Sulphide Ore/Concentrate ที่จะสามารถนำมาป้อนโรงงาน Zinc Calcine Plant ของบริษัท ผาแดงฯ ที่จังหวัดระยอง

• สายแร่ที่พบขนาดกว้าง ๑.๕ เมตร แต่ไม่สามารถตรวจสอบความต่อเนื่องของขนาดทิศทางและความยาวของสายแร่ได้ชัดเจน ในบางหลุมขุดหาแร่ไปตามสายแร่ซึ่งมีลักษณะ แบบสายแร่ร้อนแทรกเข้าไปในระหว่างชั้นของหินข้างเคียง โดยมี แร่สังกะสีอยู่ตรงกลางและมี แร่ตะกั่ว และควอรตซ์ อยู่ด้านข้างทั้งสอง

พ.ศ.2539-2540 โครงการในประเทศพม่า

• การร่วมทุนระหว่าง บริษัท ผาแดงอินดัสทรีฯ กับบริษัท City Realty Co., Ltd. (CRC) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย เพื่อเข้าไปสำรวจทรัพยากรแร่ในพื้นที่ ที่ได้รับสิทธิจากรัฐบาลพม่า ของบริษัท Asia Investment 1995 Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท CRC แปลง Pindaya Area-Block9 ซึ่งอยู่ทางรัฐฉานตอนใต้ โดยลงนามในสัญญา สำรวจแร่ในพื้นที่สิทธิแปลง Pindaya – Block9 กับ กรมธรณีวิทยาและสำรวจแหล่งแร่ กระทรวงเหมืองแร่ (Department of Geological Survey and Mineral Exploration -DGSE, Ministry of Mines) ของประเทศพม่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2539

• ได้จัดคณะทำงานสนาม และร่วมงานการไปสำรวจแร่พื้นที่ศักยภาพหลายแห่ง ในแปลงที่ได้รับสิทธิสำรวจ โดยการใช้ การแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจธรณีเคมีและธรณีวิทยาแหล่งแร่โดยละเอียดในพื้นที่ศักยภาพสูงบางจุด ได้ดำเนินการสำรวจไปจนครบกำหนดเวลาและเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาสำรวจฯ อย่างไรก็ตาม ไม่พบแหล่งแร่ศักยภาพสูง จึงไม่แนะนำให้ดำเนินการต่อ

พ.ศ.2536 โครงการในประเทศเวียตนาม

• ระหว่างวันที่ 14 ถึง 19 พฤษภาคม ไปสำรวจเพื่อประเมินศักยภาพของแหล่งแร่สังกะสีทุติยภูมิ ที่เมือง Jodien, ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเวียตนาม ติดต่อกับชายแดนประเทศจีน เป็นแหล่งแร่สังกะสีชนิดทุติยภูมิ แบบเดียวกับที่อำเภอแม่สอดสามารถนำมาใช้ได้เหมาะสมกับขบวนการผลิตของบริษัทผาแดงฯ ที่จังหวัดตาก แหล่งแร่สังกะสีที่นี่สามารถใช้ได้ดีกับขบวนการผลิตโลหะของบริษัทผาแดงฯ อนึ่ง แหล่งสังกะสี Jodien นี้มีการทำเหมืองอยู่ก่อนหน้านี้มาแล้วโดยนำแร่เพื่อไปผลิตเป็นสังกะสีอ๊อกไซด์

• และในเวลาต่อมาบริษัทผาแดงฯได้ตกลงรับซื้อแร่สังกะสีจากแหล่งนี้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อนำมาใช้ผสมกับแหล่งแร่จากอำเภอแม่สอด ในขบวนการผลิตโลหะสังกะสีที่โรงถลุงจังหวัดตาก

พ.ศ. 2520 การสำรวจธรณีเคมี แร่ยูเรเนียม-ทองแดง ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

• พบกระดูก ไดโนเสาร์ โดยนาย สุธรรม แย้มนิยม แล้วนำไปพิสูจน์ และแจ้งให้สาธารณะชนทราบ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2520

• กระดูกชื้นนี้ พบลอยอยู่บนพื้นหินทรายแดงชุด Sao Khua อายุ Middle Jurassic ซึ่งตรวจสอบโดยนักโบราณชีวะ จากมหาวิทยาลัยปารีส แล้วแจ้งว่าเป็น ”กระดูกข้อต่อ ขาหลังซ้าย ท่อนบน” ของไดโนเสาร์ และในเวลาต่อมาตั้งชื่อสายพันธุ์นี้ว่า “Phu Wieng Nosaorus”

• เป็นการพบช่วงการร่วมงานสำรวจสำรวจธรณีเคมีบริเวณอำเภอภูเวียง ในโครงการสำรวจแร่กัมมันตรังสี ของกองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเป็นการเปิดศักราชการค้นพบ กระดูก และรอยเท้าของไดโนเสาร์ ในบริเวณนี้ และในที่อื่นๆของประเทศไทยในระยะต่อๆมา

• ปัจจุบันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นนี้ ตั้งจัดแสดงอยู่ที่อาคารพิพิธภัณฑ์ ของกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ

 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่

 (เป็นผลงานทางวิชาการระหว่างรับราชการอยู่ที่กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี)

1. Geochemical Investigation in the Loei Region, Economic Geology Report No. 2/21988 Econ. Geol. Div., DMR. 284 pp., 1988

2. Distribution of Gold Mineralization in the Loei Region, Proceeding of the Technical Meeting on the Development of Gold Deposits in Thailand; Bangkok; Sept 17, 1987. 14pp.

3. Gold Potential in Loei Region, Geochemical Exploration Section Report, Econ. Geol. Div. DMR. 1985, 51 pp.

4. Review on Metallic Mineral Potential in Northeastern Thailand, Proceeding of the Conference on Geology and Mineral Resources Development of Northeastern Thailand, Khon Khaen University ; Nov. 26-29, 1985, pp. 165-188

5. Detailed Geochemical Investigation on Pb-Zn Mineralization at Phu Han- Phu Sang, Chiangkhan district, Loei province, Annual Report 1984, Econ. Geol. Div., DMR. 13 pp.

6. Detailed Geochemical Investigation on Copper Mineralization at Pha Baen, Chiangkhan district, Loei province, Annual Report 1984, Econ. Geol. Div., DMR. 13 pp.

7. A Geochemical Soil Prospecting and Exploratory Drilling Program on Phu Lon Copper Deposit, Amphoe Sang Khom, Changwat Nong Khai, Conference on Geology and Mineral Resources of Thailand, Bangkok; Nov.19-28, 1983. 10 pp.

8. Detailed Soil Geochemical Investigation over Pb-Zn Mineralization at Phu Ruak Area, Muang District, Loei province, Economic Geology Bulletin Special Issue No.8: Econ. Geol. Div., DMR. 1983, 33 pp.

9. Geochemical stream sediment survey at Phu Hom area, Chiangkhan district, Loei province, Economic Geology Bulletin Special Issue No.4: Econ. Geol. Div., DMR. 1981, 17 pp.

10. Geochemical Exploration in Uttaradit province (Map Sheet NE 47-11), Economic Geology Bulletin No.24: Econ. Geol. Div., DMR. 1978, 61 pp.

11. Geochemical Exploration in Lampang province (Map Sheet NE 47-7), Economic Geology Bulletin No.23: Econ. Geol. Div., DMR. 1978, 77 pp.

12. Geochemical Exploration for Uranium- Copper at Phu Wieng District, Khon Khaen province, Economic Geology Bulletin No.21: Econ. Geol. Div., DMR. 1978, 53 pp.

13. Emery, Economic Geology Bulletin No.20: Econ. Geol. Div., DMR. 1978, 43 pp.

14. Lead-Zinc, Economic Geology Bulletin No.12: Econ. Geol. Div., DMR. 1976, 115 pp.

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Tel: (+66)-089-677-0038

ที่มา http://www.gst.or.th/

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์