ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีพิบัติภัย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา จารุศิริ

ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีพิบัติภัย
 

ประวัตินักวิจัย ประวัติส่วนบุคคล

ชื่อ/สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา จารุศิริ

วัน/เดือน/ ปี : 2 มกราคม 2498

สัญชาติ/เชื้อชาติ/ศาสนา : ไทย/ไทย/พุทธ

สถานภาพ : สมรส

ที่อยู่ปัจจุบัน : 1048 ซ. สกุลชัย 6 ถ. จรัญสนิทวงศ์ 75 แขวงบางพลัด

เขตบางพลัด กทม.

โทรศัพท์ : 02-218-5456, 081-692-3924

1.3 การศึกษาระดับอุดมศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิต่ำไปหาสูง ตามลำดับ)

คุณวุฒิ ปี พ.ศ.ที่จบ ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

1.3.1 วท.บ.(ธรณีวิทยา) 2520 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

1.3.2 วท.ม.(ธรณีวิทยา) 2523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

1.3.3 Ph.D. (Geology) 2532 Queen’s University, Canada.

 

2. ประวัติการรับราชการ

2.1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ระดับ A-3

2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2522

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.3 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2540

2.4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาธรณีวิทยา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2545

อายุราชการ 31 ปี 11 เดือน

 

3. งานศึกษาและวิจัย

3.1 ธรณีแปรสัณฐานของไทย

3.2 ธรณีวิทยาแผ่นดินไหว

3.3 ธรณีวิทยา & แหล่งแร่ไทย และผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3.4 โทรสัมผัสด้านธรณีวิทยา และแหล่งแร่

 

4. งานวิจัย

1. ปัญญา จารุศิริ, วสันต์ พงศาพิชญ์ และวัฒนา ตูตีจีน, 2534. “การประเมินศักยภาพทางธรณีวิทยา เกี่ยวกับปริมาณของแร่ ซึ่งมีโลหะหายากในประเทศไทย” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 135 หน้า.

2. ปัญญา จารุศิริ, วสันต์ พงศาพิชญ์ สมภพ เวชกาญจนา และ รัศมี สุวรรณวิระกำจร ,2535.“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรอยแตกของหินและการกำเนิดแหล่งแร่ในแถบบริเวณแม่น้ำเมย และแม่น้ำปิง ของบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ผ่านกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม,กรุงเทพฯ. 94 หน้า

3. ปัญญา จารุศิริ, สุวภาคย์ อิ่มสมุทร, วสันต์ พงศาพิชญ์ และ สมศักดิ์ แสงศิลา ,2536.“ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิต และการเกิดแนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ 129หน้า

4. Punya Charusiri, Veerote Daorerk, Aranrak Sanongkhun, Suvapak Imsamut and Pornthep Suwannachote, “ Geological study of The Alteration Zone of The Huai Bo Thong Pb-Zn-Cu Occurrence, Amphoe Song, Phrae” A Geological Report Submitted to The Padeang Industry,Co.Ltd., Exploration Section (Chiang Mai), Bangkok. 78 p.

5. Punya Charusiri, 1995. “Report on Petrographic Study of Cho Dien Zine-Lead Deposit Bac Thai Province Socialist Republic of Vietnam” A Report Submitted to Exploration Office Padaeng Industry Public Company Limited Chiang Mai, Bangkok . 48 p.

6. Saowarot Roongsawang, Punya Charusiri and Veerote Daorerk,1995. “Application of Clay Mineralogy to The Depositional Environment of Mae Moh Tertiary Basin, LamPang” A Report Submitted to The Electricity Generating Authority of Thailand, Bangkok .114 p.

7. Kiattisak Kaewkask, Punya Charusiri, Vitsut Pisutha-Arnond and Chaiyan Chaikiturajai,1995. “Characterization of Interburdens of Mae Moh Mine for Ceramic Industry” A Report Submitted to The Electricity Generating Authority of Thialand, Bangkok.102 p.

8. Punya Charusiri, Wasant Pongsapich and Chakkaphan Sutthirat, 1996. “Petrochemistry of Probable Gem-Bearing Basalts in Sop Prap-Ko Kha Area, Chanwat Lampang” Chulalongkorn University, A Report Submitted to Rachadapiseksompoj Research Fund Research Report, Bangkok.p. 172

9. ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล, สุวิทย์ โคสุวรรณ, ปัญญา จารุศิริ, วัฒนา ตูตีจีน, บุรินทร์ เวชบันเทิง,รัศมี สุวรรณ กำจร, 2540. “การศึกษาสาเหตุของแผ่นดินไหวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างธรณีวิทยาของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท ทีเอ็ม-5”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ 153 หน้า

10 . ปัญญา จารุศิริ, สันต์ อัศวพัชระ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, สมบัติ อยู่เมือง และ วิโรจน์ ดาวฤกษ์, 2541. “สภาวะล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช, กรุงเทพฯ, 133 หน้า

11. ปัญญา จารุศิริ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, วนิดา ระงับพิชญ์, สน พงษ์อารยะ และ กฤษณ์ วันอินทร์ ,2542. “แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขา ไฟ บริเวณลำนารายณ์ จ.ลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ”

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ 138หน้า

12. ปัญญา จารุศิริ, สันต์ อัศวพัชระ และ วิโรจน์ ดาวฤกษ์ , 2542. “สภาวะแวดล้อมการสะสมตะกอนของหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมี่ยม บริเวณจังหวัดเลย และหนองบัวลำภู” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 127 หน้า

13. ปัญญา จารุศิริ, สุวภาคย์ อิ่มสมุทร, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, รัศมี สุวรรณวีระกำจร และ สงัด พันธุ์โอภาส, 2542. “ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจาการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียม และสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ. 144 หน้า

14. ปัญญา จารุศิริ, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, ธนิศน์ วงศ์วานิช,สมชาย นาคะผดุงรัตน์ และ สุวภาคย์ อิ่มสมุทร, 2542. “การสำรวจธรณีวิทยา เพื่อการพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ (โดยเฉพาะไทย-จีน)”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ(ไทย-จีน), กรุงเทพ. 190 หน้า.

15. ปัญญา จารุศิริ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, วนิดา ระงับพิชญ์, สน พงษ์อารยะและ กฤษณ์ วันอินทร์, 2542. “แนวภูเขาไฟและลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของหินภูเขาไฟ บริเวณลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมและธรณฟิสิกส์ทางอากาศ” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, กรุงเทพฯ.138 หน้า.

16. ปัญญา จารุศิริ, สุวิทย์ โคสุวรรณ, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, บุรินทร์ เวชบันเทิง และ สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์, 2543. “แผ่นดินไหวในประเทศไทย และแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.), กรุงเทพฯ. 171หน้า

16. วิโรจน์ ดาวฤกษ์, สุวภาคย์ อิ่มสมุทร, ปัญญา จารุศิริ และ มนตรี ชูวงษ์ ,2544. “การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ทุนรัชดาภิเษกสมโภช),กรุงเทพฯ. 132 หน้า.

18. Punya Charusiri, Veerote Daorerk and Krit Won-in, 2000. “Neotectonic Evidences along the Three Pagoda Fault Zone, Changwat Kanchanaburi” A Report submitted to The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT), Bangkok 166p.

19. รัชชัช นัทธี, ปัญญา จารุศิริ และวิโรจน์ ดาวฤกษ์, 2544 “การศึกษาวิจัยความปลอดภัยเกี่ยวกับแผ่นดินไหวของเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนเขาแหลม” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อการไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 127 หน้า

20. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2547. “การประยุกต์ข้อมูลรีโมตเซนซิงในการประเมินอันตรายจากแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเมย-แม่ปิง จังหวัดตาก” รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน), กรุงเทพฯ. 184 หน้า.

21. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2547. “การสำรวจรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและลำปาง-แพร่” รายงานการวิจัยเสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.), กรุงเทพฯ. 180 หน้า.

22. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2547. “โครงการสำรวจศึกษารอยเลื่อนมีพลังเบื้องต้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำสาละวิน” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ. 329 หน้า.

23. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2548. “การประเมินผลกระทบทางธรณีวิทยาและกายภาพในพื้นที่ประสบพิบัติถัย เพื่อการฟื้นฟูและการเฝ้าระวังเตือนภัย” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพฯ.

24. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2549. “การประเมินอันตรายจากภัยแผ่นดินไหวของแนวรอยเลื่อนน่าน-ปัว จังหวัดน่าน: หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาและภาพจากดาวเทียม”รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ. 133 หน้า.

25. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2549. “งานขุดและศึกษารอยเลื่อนแม่น้ำยม บริเวณเขื่อนแก่งเสือเต้นอำเภอสอง จังหวัดแพร่” รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมชลประทาน กรุงเทพฯ.202 หน้า.

26. วสันต์ พงษาพิชญ์, ปัญญา จารุศิริ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, มนตรี ชูวงษ์, กฤษณ์ วันอินทร์, 2549.“โครงการสำรวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (สำรวจธรณีเคมีและการพังทลายของหน้าดินลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนกลาง)” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ.361 หน้า

27. ปัญญา จารุศิริ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ฐิติมา เจริญฐิติรัตน์, กัลยา สุนทรวงศ์สกุล, พีรสิทธิ์ สุรเกียรติชัย, 2549. “โครงการศึกษาเพิ่มเติมด้านธรณีอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี”รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมชลประทาน กรุงเทพฯ. ...หน้า.

28. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2549. “การศึกษารอยเลื่อนมีพลังและการประมาณค่าตัวแปรการสั่นสะเทือนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนฮัทจี” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 245 หน้า.

29. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2549. “การกำหนดอายุชั้นตะกอนดิน งานศึกษาธรณีวิทยาแผ่นดินไหวรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ. 161 หน้า.

30. วสันต์ พงษาพิชญ์, ปัญญา จารุศิริ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, มนตรี ชูวงษ์, กฤษณ์ วันอินทร์, 2550.“โครงการสำรวจเพื่อการจัดการทรัพยากรธรณีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ศึกษาสำรวจธรณีเคมีและสภาพตะกอนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตอนเหนือ)” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ. 453 หน้า.

31. ปัญญา จารุศิริ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, มนตรี ชูวงษ์, ฐานบ ธิติมากร, จินดา สุทธิวานิช, สันติ ภัยหลบลี้ และ ธีรารัตน์ นาประดิษฐ์, 2551. “การศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ กระบี่ พังงา และภูเก็ต” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ. 245 หน้า.

32. จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ปัญญา จารุศิริ, Gavin Sinclair, 2551. “เคมีและศิลาวิทยาของหินแกรนิตในพื้นที่ชลบุรี-ระยอง ภาคตะวันออกของประเทศไทย” แหล่งทุนสนับสนุน ทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 144 หน้า.

33. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2552. “การศึกษาคาบอุบัติซ้ำในพื้นที่ที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนมีพลังในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแพร่ แหล่งทุนสนับสนุน กรมทรัพยากรธรณี” รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อกรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพฯ. 327 หน้า.

34. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2554. “โครงการสำรวจตะเข็บธรณีจังหวัดน่าน ที่ต่อเลยเข้าไปในประเทศลาว” แหล่งทุนสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

35. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2554. “โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์: พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา”แหล่งทุนสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

36. มนตรี ชูวงษ์ และ คณะ, 2553. “โครงการการติดตามการฟื้นฟูสภาพหาดทรายหลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี2547 และการสำรวจสึนามิในอดีต ตามแนวชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย” แหล่งทุนสนับสนุนสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.).

37. ปัญญา จารุศิริ และคณะ, 2554. “โครงการการสำรวจรอยเลื่อนมีพลังและการประเมินระดับอันตรายจากแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย” แหล่งทุนสนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. เล่ม 1: 285 หน้า เล่ม 2: 279หน้า.

 

5. งานบริการทางวิชาการ
5.1 ให้บริการตรวจดู หิน แร่ และตัวอย่างดิน ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษางานด้านธรณีวิทยา โดยเน้นด้านสำรวจแร่และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนเป็นครั้งคราว พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน (1-2 ชั่วโมง/สัปดาห์)

5.2 เป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนวิชา Geochemistry ให้กับภาควิชาธรณีเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2534-2535 (12 ชั่วโมง/ภาคต้น)

5.3 เป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอนวิชา General Geology ให้กับคณะวิศวกรรม-ศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2536-2537 (6 ชั่วโมง/ภาคปลาย)

 

6. งานบริหาร
6.1 หัวหน้าหน่วยวิจัย EATGRU (หน่วยวิจัยธรณีวิทยาแผ่นดินไหวและธรณีแปรสัณฐานผืนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) พ.ศ.2538-2555

6.2 คณะกรรมการโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Disaster Management (สหสาขาวิชา) พ.ศ. 2554

6.3 เป็นนายกสมาคมธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 (1 ปี)

6.4 หัวหน้าภาควิชาธรณีวิทยา พ.ศ. 2548-2552

6.5 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2544 - 2548

6.6 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2543 – 2544

6.7 อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมธรณีสัมพันธ์ ของนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2537 - ปัจจุบัน

6.8 กรรมการประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2537 - 2539

6.9 บรรณารักษ์ห้องสมุดภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2532 – 2534

6.10 กรรมการประสานงานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2534 - 2535

6.11 อาจารย์ผู้ประสานงานบัณฑิตศึกษาประจำคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2538 – 2541

6.12 อาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2536 - 2538

 

7. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.1 วิทยากรพิเศษ บรรยายให้แก่นิสิตนอกภาควิชาธรณีวิทยาและนิสิตนอกคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2541 เวลา 10.00-12.00 น.

7.2 อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา 2307499 Senior Project ให้แก่นิสิต จำนวน10 คน (คนละ 5 ชั่วโมง/สัปดาห์) ตั้งแต่ พ.ศ.2533 ถึงปัจจุบัน

7.3 อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและเอกของนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่ นิสิต รวม 8 คน (คนละ 8 ชั่วโมง/สัปดาห์) ตั้งแต่ พ.ศ.2535 ถึงปัจจุบัน

7.4 คณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุม เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนธรณีศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโดยภาควิชาธรณีวิทยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 7-12 พฤษภาคม 2527

7.5 คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำ Southeast Asia Geosciences Newsletter พ.ศ. 2524-2525

7.6 คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ ทางธรณีวิทยา (ฉบับราชบัณฑิต) (พ.ศ. 2537- 2543)

7.7 กรรมการในตำแหน่ง Regional Council ในวารสารนานาชาติชื่อ Island Arc 2002-2004

 

8. ผลงานทางวิชาการ
8.1 ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

8.1.1 เอกสารประกอบการสอน
8.1.1.1 ปัญญา จารุศิริ, วิโรจน์ ดาวฤกษ์, สุวภาคย์ อิ่มสมุทร, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ และมนตรี ชูวงษ์ ธรณีวิทยากายภาพ พ.ศ. 2539, 415 หน้า ใช้ประกอบการสอนวิชา Physical Geology 2307207

8.1.1.2 ปัญญา จารุศิริ, คู่มือการสำรวจแร่เบื้องต้น พ.ศ. 2544, 460 หน้า

 

8.1.2. งานแต่ง เรียบเรียง แปล หนังสือ หรือเขียนบทความทางวิชาการ
ปัญญา จารุศิริ, 2527 CHONBURI Massif มีจริง ๆ หรือ ข่าวสาร สธท. (สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย), ปีที่ 16 ฉบับที่ 17, หน้า 26-33.

ปัญญา จารุศิริ , 2527 Carboniferous ที่ชลบุรี, ข่าวสาร สธท., ปีที่ 16 ฉบับที่ 8, หน้า15-21.

ปัญญา จารุศิริ, 2532(ก) ความตายของไดโนเสาร์ (ตอน I), ข่าวสารการธรณี (กรมทรัพยากรธรณี), ปีที่ 34 ฉบับที่ 7, หน้า 14-20.

ปัญญา จารุศิริ, 2532(ข) ความตายของไดโนเสาร์ (ตอน II), ข่าวสารการธรณี (กรมทรัพยากรธรณี), ปีที่ 34 ฉบับที่ 8 , หน้า 43-52.

ปัญญา จารุศิริ, 2532(ค) ความตายของไดโนเสาร์ (ตอนอวสาน), ข่าวสารการธรณี (กรมทรัพยากรธรณี), ปีที่ 34 ฉบับที่ 9, หน้า 41-49.

ปัญญา จารุศิริ, 2533 ว่าด้วยไดโนเสาร์.....ที่ไม่เกี่ยวกับไดโนเสาร์, ข่าวสารการธรณี, ปีที่35 ฉบับที่ 8, หน้า 51-61.

ปัญญา จารุศิริ, และบุญศิริ, 2533 นักธรณีการสำรวจ และกฎหมาย, ข่าวสารการธรณี, ปีที่ 35 ฉบับที่ 8, หน้า 65-70.

ปัญญา จารุศิริ, และบุญศิริ, 2534 วิวัฒนาการของนักธรณีวิทยารุ่นแรก (ตอน I)ข่าวสารการธรณี, ปีที่ 36 ฉบับที่ 6, หน้า 20-32.

ปัญญา จารุศิริ, และบุญศิริ, 2534 วิวัฒนาการของนักธรณีวิทยารุ่นแรก(ตอน II) ข่าวสารการธรณี , ปีที่ 36 ฉบับที่ 9, หน้า 10-17.

ปัญญา จารุศิริ และสุวภาคย์ อิ่มสมุทร, 2537 ตามรอยพระบาท....ถึงทะเลทรายจีน,ข่าวสารการธรณี, ปีที่ 39 ฉบับที่ 4, หน้า 8-23.

ปัญญา จารุศิริ, 2533 เรื่องลึกลับจากอดีต “ คดีฆาตกรรมควายแช่แข็ง”, มิติที่ 4, ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 , หน้า 52-59.

ปัญญา จารุศิริ, 2533 วิถีชีวิตของเจ้าล่ำบึก...ผู้หิวโหย, มิติที่ 4, ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 , หน้า 63-69.

 

9. งานวิจัย
9.1 งานวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว
9.1 .1 ภาษาไทย
1. ปัญญา จารุศิริ และ สุวิทย์ โคสุวรรณ, 2543. แผ่นดินไหวที่ไม่ไกลเกินตัว “ข่าวสารการธรณี” ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 ปี 2543 หน้า 34-49.

2. ปัญญา จารุศิริ, วิโรจน์ ดาวฤกษ์ และ สุวิทย์ โคสุวรรณ, 2544. แผ่นดินไหวที่ไม่ไกลเกินตัว“วารสารวิทยาศาสตร์” ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 ปี 2544 หน้า 76-91.

3. ปัญญา จารุศิริ, วิชาญ อรุณศรีแสนไชย, สุรชาติ หมุนสมัย และวิเชียร ดีสวัสดิ์, 2546 ความรู้เรื่องทอง “ตอน: แหล่งแร่ทองคำน้ำร้อน อุณหภูมิต่ำและแนวทางการสำรวจ” ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ปี 2546 หน้า 180-205

4. ปัญญา จารุศิริ, เธียรพันธุ์ อำไพวรรณ, Ken-ichiro Hisada, กิตติ ขาววิเศษ, สุวิทย์ โคสุวรรณ และ วิโรจน์ ดาวฤกษ์, 2545. วิวัฒนาการธรณีแปรสัณฐานของประเทศไทย: การประมวลและการวิเคราะห์แนวใหม่ “วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T)” ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ปี

2545 หน้า 69-108.

 

9.1.2 ภาษาอังกฤษ
1. Charusiri, P. and Pongsapich, W., 1982. Geology and Pretrochemistry of Some Granites of Phuket Island: Geological Report Number 6, Department of Geology Faculty of Science Chulalongkorn University Bangkok,Thailand, May 1982: p.1-32.

2. Pongsapich W., Charusiri P., and Vedchakanchana S., 1983. “Reviews of Metamorphic Rocks of Thailand.” Proceedings of the Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia. Geological Society of Thailand, Haad Yai, Thailand, 8-10 September,1983. p. 244-252.

3. Pongsapich W., Pisutha-Arnond V., and Charusiri P., 1983. Reviews of Felsic Plutonic Rocks of Thailand. Proceedings of the Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia. Geological Society of Thailand, Haad Yai, Thailand, 8 - 10 September,1983, p. 213-232.

4. Charusiri P., Pongsapich W., and Vedchakanchana S., 1986. “Petrological and geochemical studies of Granites of Kathu Plutons of Phuket Island, Southern Thailand.” GEOSEA V Proceeding Vol. I. Gelol. Soc. Malaysia, Bulletin 19, Geological Society of Malaysia, Kualalumpur, Malaysia, 17-20 April, 1986, p. 261-280.

5. Taiyaqupt, M., Charusiri, P. and Pongsapich, W., 1986. Geology and stratigraphy of the Sri Racha area, Chonburi Province, Eastern Thailand/ GEOSEA V Proceedings Vol. II,Geological Society of Malaysia, Bulletin 20, August, 1986, p. 59-71.

6. Charusiri, P., Clark, A.H., and Farrar, E., 1991a. Geological, geochemistry, and fluidinclusion studies of the tin and tungsten mineralization of the Mae Lama-Tae Song Yang area, northern Thailand : Proceedings of the Annual Technical Meeting 1989 and IGCP-246,Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, p. 7-16.

7. Charusiri, P., Clark, A.H., and Farrar, E., 1991b. Miocene -Oligocene events in Thailand: Evidences From 40Ar/39Ar and K-Ar geochronology: Proceedings of the Annual Technical Meeting 1989 and IGCP-246. Department of Geological Sciences, Chiang Mai University,p. 245-262.

8. Charusiri, P., Daorerk, V., Supajanya T. and Charusiri, B., 1991. Application of remotesensing techniques to geological structures relateld to earthquakes and earthquake-prone areas in Thailand and neighboring areas: A Preliminary Study: A Paper Presented at the Regional Seminar on Application of Remote-Sensing Techniques to Landuse Planing and Environmental Surveying, Karachi, Pakistan, October, 1991, p. 14 .

9. Charusiri, P., Khantaprab, C., Pisutha-Arnond, V., and Yumuang, S., 1991. Classification of Rare-Earth Elements (REE) Deposits in Thailand – a Genetic Approach, in Siribumrungsukla, B.,et al. (eds), Proceedings of the International Conference on Rare Earth Minerals and Minerals for Electronic Uses, 23-25 January, 1991, Haad Yai, Thailand, p.105-124.

10. Charusiri, P., Pongsapich W., Daorerk, V., and Vedchakanchana, S., 1992. “Geology and 40Ar/39Ar Geochronology of Pranburi-Hua Hin igneous-metamorphic complex, south-central Thailand: Implication for tectonic evolution,” in Charusiri, P. et al. (eds.). Proceedings of the Technical Conference on Development Geology for Thailand into the Year 2000.Department of Geology, Chulalongkorn University, Bangkok, Chulalongkorn Auditorium, 13-14 December 1990, p. 110-120.

11. Charusiri, B., and Charusiri, P., 1992. Geology and Sn-mineralization at the Pin Yoe mine,Yala, southern Thailand: in Charusiri et al. (eds). Proceedings of the Technical Conference on Development Geology for Thailand into the Year 2000, Chulalongkorn University, Bangkok,Chulalongkorn Auditorium, 13-14 December 1990, p. 169-189.

12. Charusiri, P., Pongsapich W., Daorerk, V., and Charusiri, B., 1992. “Anatomy of Chantaburi granitoids: geochronology, petrochemistry, tectonics and associated mineralization,” in Piancharoen, C. (ed), Proceedings of the National Conference on Geologic Resources of Thailand :Potential for Future Development, Department of Mineral Resources, Bangkok, 17-24 November1992, p. 383-392.

13. Charusiri, P., Pongsapich, W., Daorerk, V., and Khantaprab, C., 1992. “Granitoid belts in Thailand : New evidence from 40Ar/30Ar geochronology and isotopic syntheses” Journal of Scientific Research, Chula-longkorn University, v. 17, no. 2, p. 99-116.

14. Charusiri, P., Charusiri, B., Pongsapich, W., and Suwanwerakamtorn, R., 1993. Application of enhanced satellite-borne images to the relationship between fractures an dmineralization in the Nam Mae Moei-Nam Mae Ping area, northern Thailand: Nonrenewable Resources, Oxford University Press v.2, no.2, p. 46-59.

15. Imsamut, S., Charusiri, P., Daorerk, 1993. On the Stratigraphy of Ban Rai Area, Changwat Uthai Thani: Implication for Tectonic History ; in Thanasuthipitak, T. (ed), Proceedings of the International Symposium on Biostratigraphy of Mainland Southeast Asia : Facies & Paleontology, Chiang Mai, Thailand, January-February 1993, V.1, p. 187-202.

16. Charusiri, P., Clark, A.H., Farrar, E., Archibald, D. and Charusiri, B., 1994. Granite belts in Thailand: evidence from the 40Ar/ 39Ar geochronological and geological syntheses: Journal of Southeast Asian Earth Science, Vol. 8, Nov. 1-4: p. 127-136.

17. Imsamut, S., Charusiri, P., Daorerk V., Bunopas, S., Pattarametha, M., and Maranate, S., 1994. “Magnetostratigraphy of the Phu Thok Mesozoic deposits, NE Thailand : A Preliminary investigation” in Angsuwathana, P. et al. (eds), Proceedings of the International Symposium on Stratigraphic Correlation of SE Asia, IGCP Project 306, Department of Mineral Resources Bangkok, Thailand, 15 - 20 November 1994, p. 170-182.

18. Charusiri, P., Chonglakmani, C., Daorerk V., Supannanthi, S., and Imsamut, S., 1994. Detailed stratigraphy of the Ban The Si area, Lampang, northern Thailand: Implications for Paleoenrironment and tectonic history : Proceedings of the International Sympoium on Stratigraphic Correlation of SE Asia, IGCP Project 306, Bangkok, Thailand, 15-20 Nov.1994, p. 226-244.

19. Sutthirat, C., Charusiri, P., Farrar, E., and Clark, A.H., 1994. New 40Ar/39Ar geochronology and claracteristics of some Cenozoic basalts in Thailand: Proceedings of the International Symposium on Stratigraphic Correlation of SE Asia, IGCP Project 306, Bangkok,Thailand, 15-20 Nov. 1994, p. 306-321.

20. Imsamut, S., Charusiri, P., Zhuang, Z., and Daorerk, V. 1995. Paleomagnetic Result of Phu Thok Red Beds of Ne Thailand : Implication for Mesozoic Tectonic History of SE Asia: Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, edited by L. Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen University, Khon Khaen, NE Thailand, p. 73-78.

21. Charusiri, P., Suwannachote, P., Nuchanong, T., Saengsila, S., and Yaemniyom, S., 1995. Alteration and Pb-Zn (Au) Mineralization of the Phu Chang Area, Changwat Loei, NE Thailand : Implication for a Proposed Genetic Model : Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, edited by L.Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen Uni-versity, Khon Khaen, NE Thailand, p. 201-223.

22. Sutthirat, C., Charusiri, P., Pongsapich, W., Farrar, E., and Landgridge, R., 1995. A Late Pliocene Ko Kha-Sop Prap and Nam Cho Basalfic Eraption, Northern Thailand : Evidence from Geology and 40AR/39Ar Geochoronology and Mineral Resources of Indochina, edited by L.Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen University, Khon Khaen, NE Thailand, p. 247-254.

23. Kosuwan, S., Nakapadungrat, S.,and Charusiri, P., 1995. Uses of Airborne Radiometric Data for Geological Map, Khanom Area, Nakhon in Thammarat, S. Thailand: Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, edited by L. Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen University,Khon Khaen, NE Thailand, p. 651-664.

24. Charusiri, P., Daorerk, V., and Saengsila, S., 1996. Stratigraphy of the Mae Moh mudrocks,N. Thailand: Implication for Tertiary Lacustrine Environments (A short note): Proceedings of the International Symposium on Geology and Environment, edited by B. Rattanasathien and S.L. Rieb, Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, Thailand, 31 Jan-2 Feb, 1996, p. 159-176.

25. Charusiri, P., Daorerk, V. and Supajanya, T., 1996. Applications of Remote-Sensing Techniques to Geological Structures Related to Earthquakes and Earthquake-Prone Areas in Thailand and Neighbouring Areas: A Preliminary Study. Journal of Scientific Research,Chulalongkorn University Vol. 21, no. 1, 1996.

26. Charusiri, P., Galong, W., and Kosuwan, S., 1997. Application of Enhanced Airborne Radiometric Data for Geological Mappings in Khanom Area, Southern Thailand: Proceedings of the ASEA Geophysical Conference and Exhibition, Sydney, Australia, 18 p.

27. Kosuwan, S., and Charusiri, P., 1997. Structural Geology of the Kanmom Gneessic Complex, Naknon Si Thammarat province, southern Thailand: Proceedings of the International Conference on Stratigrpahy an dtectonic Evolution of Southeast Asia and the South Pacific, 19-24 August 1997, Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand, p.729-739.

28. Charusiri, P., Kosuwan, S., and Imsamut, S., 1997. Tectonic evolution of Thailand: From Bunopas (1981)’s to a new scenario : Proceedings of the International Conference on Stratigraphy and Tectonic Evolution of Southeast Asia and the South Pacific, 19-24 August 1997, Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand, p. 414-420..

29. Charusiri, P., Kosuwan, S., Lumjuan, A. and Wechbunthung, B., 1999. Review of active fault and seismicity in Thailand: In Proceedings of the Ninth Regional Congress on Geology, Mineral and Energy Resources of Southeast Asian - GEOSEA’98 and IGCP 383,17-19 August 1998. Shangri-la Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia: p. 653-665.

30. Ruffolo, D., Charusiri, P., Gajaseni, N., Piumsomboon, A., Piumsomboon, P., Pradatsundarasar, A. and Tantratian,S., 1999 . Population Dynamics of Razor Clams inSamut Songkram, Thailand. Journal of Scientific Research, Chulalongkorn University, V. 24,no. 2: p. 67-83.

31. Charusiri, P., Hisada, K., Arai, S., Chutakositkanon, V. and Daorerk, V., 1999. Choromian Spinel: An Indicator Mineral to Tectonic Setting of Thailand a Preliminary Synthesis. In Proceedings of the International Symposium on Mineral, Energy, and Water Resources of Thailand Towards the Year 2000, October 28-29, 1999, Bangkok, Thailand.

32. Tulyatid, C., and Charusiri, P., 1999. “The ancient Tethys in Thailand as indicated by nationwide airborne geophysical data” Proceedings of the International Symposium on Shallow Tethys (ST) 5, Chaing Mai, Thailand, pp. 336-352.

33. Takashima, I., Charusiri, P., Kosuwan, S., and Won-in, K., 1999. TL-age dating results on the Mae Chan segment of the Mae Chan Fault, northern Thailand: Constraints for Quaternary faulting. Proceedings of the International Workshop GPA’99 – Tectonics, Geodynamics, and Natural Hazards in West Pacific – Asia, 6-15 November 1999. Department of Geology and Minerals of Vietnam, Hanoi, Vietnam, p. 275-286.

34. Kosuwan, S., Hinthong, C., and Charusiri, P., 1999. The preliminary use of MAPINFO programme to earthquake Hazard Assessment in Thailand and Mainland SE Asia. Proceedings of the International Workshop GPA’99 - Tectonics, Geodynamics, and Natural Hazards in West Pacific – Asia, 6-15 November 1999. Department of Geology and Minerals of Vietnam, Hanoi, Vietnam, p. 174-178.

35. Chutakositkanon, V. , Charusiri, P. , and Sashida , 2000 , Lithostratigraphy of Permian marine sequences , Khao Puh area , Central Thailand : Paleoenvironments and tectonic history , The Island Are p. 173 - 187.

36. Bunyongkul, T. and Charusiri , P. 2000. Geology and Mineralization of Zn prospects in Vang Viang District , A Preliminary Synthesis for Late – Paleozoic to Early Mesozoic Tectonic Setting , Journal of Scientific Research , Chulalongkorn University ,v. 25 , no.2 , 213 – 232.

37. Charusiri, P., Chaturongkavanich, S., Takashima, I., Kosuwan, S., Won-In, K. and Ngo Ngoc Cat., 2000. Application of geothermal resources of Thailand, Vietnam, and Myanmar to tectonic settings. In Proceedings of the World Geothermal Congress. Kyushu-Tohoku,Japan, organized by International Geothermal Association, May 28-June 10, 2000: p. 1043-1047.

38. Hisada, K., Chutakositkanon, V., Charusiri, P.and Arai, S., 2000. Tectonic Significance deduced from detrital chromian spinel in the Permian Nam Duk Formation, Central Thailand: Geosciences Journal, Vol. 4, special Edition: p. 102-104.

39. Kosuwan, S., Saithong, P., Lumjuan, A., Takashima, I. and Charusiri, P., 2000. Preliminary Results of Paleoseismic Studies on the Mae Ai segment of the Mae Chan Fault Zone, Chiang Mai, Northern Thailand: In Proceedings of the International Symposium on Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and Southeast Asian (CCOP), Bangkok, p. 17-27.

40. Sugiyama, M., Hisada, K., Charusiri, P., Ueno, K., Charoentitirat, T., Sashida, K. and Arai, S., 2000. Detrital chromian spinels from the Nam Maholan Formation, Loei area,northeastern Thailand. Annual Report of the institute of Geoscience, University of Tsukuba,No.26: p.31-36 Dec 25, 2000.

41. Takashima, I., Chaturongkwanich,S., Charusiri, P., Onkawa, K., Mori, Y. and Won-in., K.,2000. Charateristics of Geothermal Resources of Thailand and Their Future Development Strategy. In Proceedings of the Asian Geothermal Conference, Bangkok, 24-25 November2000: p.1-7.

42. Kosuwan, S., Hinthong, C. and Charusiri, P., 2000. The Preliminary Use MapInfo Programme to Earthquake Hazard Assessment in Thailand and Mainland SE Asia: In Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineerring, Auckland, New Zealand 30 January – 4 February 2000. 10 p. 1-8.

43. Neawsuparp, K. and Charusiri, P., 2000. Lineaments Analysis from Landsat Data for Structural Geology and Mineral Occurrences in Loei Area, Northeastern Thailand. In Proceedings of the International Conference on Applied Geophysics 9-10 November 2000. Chiang Mai Thailand. p. 149-159.

44. Charusiri, P., Daorerk V., Archibald, D., Hisada, K. and Ampaiwan, T., 2002. Geotectonic Evolution of Thailand: A New Synthesis. Journal of the Geological Society of Thailand no.1, 1-20, 2002: p.1-20.

45. Kamata, Y., Ueno, K., Sashida, K., Hisada, K., Nakornsri, N. and Charusiri, P.,2002. Triassic radiolarian faunas from the Mae Sariang area, Northern Thailand and their paleogeographic significane: Journal of Asian Earth Sciences 20: p.491-506.

46. Hisada, K., Bunyoungkul, T. and Charusiri, P., 2002. Detrital chromian spinels In Devonian-Carboniferous sandstones of Hikoroichi area, NE Japan: their provenance and tectonic relationship: Science Reports of the Institute of Geoscience University of Tsukuba Section B: Geological Sciences, V. 23, p. 39-51.

47. Sashida, K., Salyapongse, S. and Charusiri, P., 2002. Lower Carboniferous Radiolarian fauna from the Saba Yoi-Kabang Area, southernmost part of Peninsular Thailand.Micropaleontology, v. 48, supplement no.1, p.129-143.

48. Kamata, Y., Hisada, K., Ueno, K. and Charusiri, P., 2002. Permian and Triassic radiolarians from pebbles of a conglomerate deatributed in the Mae Hong Son area, Northern Thailand,Preliminary report A Paper Presented at the International Symposium Geodynamics Processes of Gondwanaland-Derived Terranes n East  Southeast Asia.

49. Won-In, K. and Charusiri, P., 2003. Enhancement of thematic mapper satellite images for geological mapping of the the Cho Dien area, northern Vietnam. International Jorunal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 4 (2003) P: 183-193

50. Charusiri, P., Buenkhuntod, P., Won-in, K. and Thaykupt, M., 2003. Characteristics of the Chantaburi Thermal Spring, Eastern Thailand. Journal of Science Research Chulalongkorn University. Vol. 28, Special Ensue I (NRC-EHWM) p. 70-95.

51. Ampaiwan, T., Charusiri, P. and Kunwasi, C., 2003. Palynology of Coal-Bearing Units in the Mae Ramat Basin, Tak Province, Northern Thailand: Implications for the Paleoclimate and Paleoenvironment. The Natural History Journal of Chulalongkorn University. October 2003 v. 3, no. 2, p. 19-39.

52. Charusiri, P., Lunwongsa, W., Laochu, P. 2003. Geophysical Investigations at Khao Nang Klu Lead Deposit, Ban Kli Ti, Kanchanaburi, Western Thailand: Implications for Tectonic Structures Ore Localization and Exploration. Science Asia v. 29, (2003) p: 265-277.

53. Fenton, C.H., Charusiri, P., and Wood, S.H. 2003. Recent paleoseismic investigations in Northern and Western Thailand. Annals of Geophysics. p. 957-981.

54. Wiratchapun, P., Dharmvanij, S., and Charusiri, P., (2003) Comparison of Phosphorus Partitioning Results in Estuarine Sediments by Sedex, Modified Sedex and Agemian Extraction Schemes. Journal of Scientific Research Chulalongkorn University vol.28., No.1 P:23-33.

55. Hisada, K., Sugiyama, M., Ueno, K., Charusiri, P. and Arai, S., 2004. Missing Ophiolitic rock along the Mae Yuam Fault as the Gondwana-Tethys divide in north-west Thailand.The Island Arc. p. 119-127

56. Choowong, M., Ugai, H., Charoenitiart, T., Charusiri, P., Daorerk, V., Songmuag, R. and Ladachart, R., 2004. Holocene Biostratigarphical records in Coastal Deposits from Sam Roi Yod National Park, Prachuap Khiri Khan, Western Thailand, The Natural History Journal of Chulalongkorn University. October 2004, v. 4, no. 2, p. 1-18

57. Charusiri, P., Sutthirat, C., Plathong, C. and Pongsapich, W., 2004. Geology and Petrochemistry of Basaltic Rocks at Khao Dradong, Burirum, NE Thailand: Implications for Rock Wool Potentials and Tectonic Setting. Journal of Scientific Research Chulalongkorn University, v. 29, no. 2, 2004, p. 81-103.

58. Neawsuparp, K. and Charusiri, P., 2004 Lineament Analysis Determined from Landsat Data Implication for Tectonic features and Mineral Occurrences in Northern Loei Area, NE Thailand, Science Asia, (2004) v. 30, p, 269-278.

59. Saithong, P., Kosuwan, S., Choowong, M., Won-In, K., Takashima, I. and Charusiri, P.,2004. Preliminary study on morphotectonic evidence along the Moei-Mae Ping Fault Zone,Tak Province, Northwestern Thailand. 25 th ACRS 2004. Chiang Mai, Thailand. P: 883-887.

60. Thonnarat, P., Kosuwan, S. and Charusiri, P. 2004. Defining earthquake-risk areas along the active faults in Lampang-Phrae area, northern Thailand using enhanced Landsat TM image data and GIS software programs. 25 th ACRS 2004. Chiang Mai, Thailand. P: 877-882.

61. Saithong, P., Kosuwan, S., Won-in, K., Takashima, I. and Charusuri, P., 2005. Late Quaternary Paleoseismic history and surface rupture characteristics of the Moei-Mae Ping Fault Zone, Tak Province, Northwestern, Thailand. International Conference on Geology,Geotechnlony and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005,Khon Kaen, Thailand. p, 479-487.

62. Neawsuparp, K., Meyers, J. and Charusiri, P., and 2005. New Processing of Airborne Magnetic and Electrmagnetic Data and Interpretation for Subsurface Structures in the Loei Area, Northeastern Thailand. Science Asia, 2005 v. 31, p. 283-293.

63. Rhodes, B. P., Charusiri, P., Kosuwan, S., and Lamjuan, A., 2005. Tertiary Evolution of the three Pagodes Fault, Western Thailand. International Conference on Geology, Geotechnlony and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand . p: 498 – 505.

64. Udchachon, M., Charusiri, P., Daorerk, V., Won-in, K., and Takashima, I., 2005. Paleoseismic Studies along the Southeastern portion of the Phrae Basin, Northern Thailand. International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand. P: 511-519.

65. Nuttee, R., Charusiri, P., Takashima, I., and Kosuwan, S., 2005. Paleo-Earthquakes Along the Southern Segment of The Sri-Sawat Fault, Kanchanaburi, Western Thailand :Morphotectonic And TI-Dating Evidence. International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand. p: 542– 554.

66. Neawsuparp, K., Charusiri, P., and Meyers, J., 2005. New Processing of AirborneMagnetic and Electromagnetic Data and Interpretation for Subsurface Structures in the Loei Area, Northeastern Thailand. Science Asia 31 (2005) P:283-298.

67. Charusiri, P., Imsamut, S., Zhuang, Z., Ampaiwan, T. and Xu, X., 2005. Paleomagnetism of the earliest Cretaceous to early late Cretaceous sandstone, Khorat Group, Northeast Thailand: Implications for tectonic plate movement of the Indochina block. Gondwana Research, v. 9, Issue 3, April 2006, p. 310-325.

68. Assavapatchara, S., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Hisada, K. and Ueno, K., 2006. On the Lithostratigraphy of Permian Rocks in Thailand: Implications for Depositional Environments and Tectonic Settings. Journal of the Geological Society of Thailand. 1 P: 27-48.

69. Hara, H., Chutakositkanon, V., Hisada, K. and Charusiri, P., 2006. Paleo-geothermal Structure of the Permo-Triassic Accretionary Complex in the Sa Kaeo- Chantaburi Area, Eastern Thailand: Preliminary Result of Illite Crystallinity Analysis. Journal of the Geological Society of Thailand. 1 P: 49-56.

70. Charusiri, P., Pungrassami, T., and Sinclair, G., 2006. Classification of Rare-Earth Element (REE) Deposits in Thailand: a Genetic Model. Journal of the Geological Society of Thailand. 1 P: 57-66.

71. Pongorapin, B. and Charusiri, P., 2006. Application of Kriging Estimation to Sin Pun Coal Quality Modeling in Southern Thailand. Journal of the Geological Society of Thailand. 1 P:113-128.

72. Won-In, K., Takashima, I., Shiraishi, T. and Charusiri, P., 2006. Application of Thermoluminescence Dating Techniques to Middle to Upper Pleistocene Tephras and Sediments from Oga Peninsula, Northeast Honshu, Japan. Journal of the Geological Society of Thailand No.1, P:101-112.

73. Kamvong, T., Charusiri, P. and Intasopa, S., 2006. Petrochemical Characteristics of Igneous Rocks from the Wang Pong Area, Phetchabun, North Central Thailand: Implication for Tectonics Setting. Journal of the Geological Society of Thailand. 1 P: 9-26.

74. Songmuang, R., Charusiri, P., Choowong, M., Won-In, K., Takashima, I. and Kosuwan, S.,2007. Detecting Active Fault Using Remote-Sensing Technique: A Case Study in the Sri Sawat area, Western Thailand. Science Asia 33 (2007) P:23-33.

75. Khaowiset, K., Charusiri, P., Chutakositkanon, V. and Takashima, I., 2007. Batdabong Fold Complex in Khlong Had Area, Sa Kaeo, Eastern Thailand: Evidence from Remote Sensing and Structural Analyses. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand Vol.8No.1 (2007) P: 14-30.

76. Srinak, N., Hisada, K., Kamata, Y. and Charusiri, P., 2007. Stratigraphy of the Mae Sariang Group of Northwestern Thailand: Implication for Paleoenvironments and Tectonis Setting. The Natural History Journal of Chulalongkorn University. October 2007 Vol. 7 No.2 P: 87-108.

77. Charusiri, P., Rhodes, B., Saithong, P., Kosuwan, S., Pailoplee, S., Wiwegwin, W., Daorerk,V., Hinthong, C. and Klaipongpan, S. 2007. Regional Tectonic Setting and Seismocity of Thailand with Reference to Reservoir Construction. Geothai’07 International Conference on Geology of Thailand: Towards Sustainable Development and Sufficiency Economy. P: 274-287.

78. Danpaiboonphon, V., Charusiri, P. and Galong, W., 2007. Application of Enhanced Ground Geophysical Data to Active Fault Analysis in the Southern Sri Sawat Fault Segment, South of Srinakarin Dam, Western Thailand. Science Asia 33. (2007) P: 257-264

79. Morley, C.K., Smith, M., Carter, A., Charusiri, P. and Chantraprasert, S. 2007. Evolution of deformation styles at a major restraining bend, constraints from cooling histories, Mae Ping fault zone, western Thailand. In W.D. Cunningham and P.Mann (eds.)Tectonics of Strike-Slip Restraining and Releasing Bends, Geological Society, London, Special Publications 290. P:325-349.

80. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Daorerk, V., Charoentitirat, T.,Chutakositkanon, V., Jankaew, K., and Kanjanapayont, P. 2007, Erosion and Deposition by the 2004 Indian Ocean Tsunami in Phuket and Phang-nga Provinces, Thailand. Journal of Coastal Research. 23. 5 P: 1270-1276.

81. Ueno, K., Cheroentitirat, T., Kamata, Y., Hara, H., Ichise, M., Charusiri, P., Khamphavong, K., and Hisada, K. 2007. A New Pennsylvanian Fusuline Fauna From Northern Laos. Acta Micropaleontologica Sinica 24 (4). P.359-369.

82. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Charoentitirat, T.,Chutakositkanon, V., Jankaew, K., Kanjanapayont, P. and Phantuwongraj, S. 2008. 2004 Indian Ocean tsunami inflow and outflow at Phuket, Thailand. Marine Geology. 248 (2008).P: 179-192.

83. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charusiri, P., Charoentitirat, T., Phantuwongraj,S., Wongkok, P., Choowong, A., Subsayjun, R., Chutakositkanon, V., Jankaew, K.,Kanjanapayont, P. 2008. Flow conditions of the 2004 Indian Ocean tsunami in Thailand,inferred from capping bedforms and sedimentary structures”. Terra Nova. 20. P: 141-149.

84. Charusiri, P., and Laddachart, R. 2008. Gis Application for the Determination of Geological Barriers: A Case study of Landfill Site Selection in Songkhla Province, Thailand.International Journal of Geoinformatics. Vol.4 No.2 P:29-41.

85. Soe, M., Won-In, K., Takashima, I. and Charusiri, P. 2008. Lateritic soil mapping of the Phrae basin, northern Thailand using satellite data. SCIENCEASIA. Vol 34. P: 307-316.

86. Choowong, M., Phantuwongraj, S., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Yumuang, S.and Charusiri, P. 2009. Beach recovery after 2004 Indian Ocean tsunami from Phang-nga,Thailand. Geomorphology. Vol.104. P: 134-142.

87. Ampaiwan, T., Hisada, K. and Charusiri, P. 2009. Lower Permian glacially influenced deposits in Phuket and adjacent islands, peninsular Thailand. Island Arc. 18. P:52-68.

88. Kamata, Y., Ueno, K., Hara, H., Ichise, M., Charoentitirat, T., Charusiri, P., Sardsud, A. and Hisada, K. 2009. Classification of the Sibumasu and Paleo-Tethys tectonic division in Thailand using chert lithofacies. ISLAND ARC. Vol 18. P: 21-31.

89. Pailoplee, S., Takashima, I., Kosuwan, S. and Charusiri, P. 2009. Earthquake Activities along the Lampang-theon Fault Zone, Norther Thailand: Evidence from Paleoseismological and Seismicity Data. Journal of Applied Sciences Research. 5(2). P: 168-180.

90. Hara, H., Wakita, K., Ueno, K., Kamata, Y., Hisada, K., Charusiri, P., Charoentitirat, T.,Chaodumrong, P. 2009. Nature of accretion related to Paleo-Tethys subduction recorded in northern Thailand: Constraints from melange kinematics and illite crystallinity. Gondwana Research. Vol.16. P:310-320

91. Pailoplee, S., Sugiyama, Y. and Charusiri, P. 2009. Simultaneous deterministic and probabilistic seismic hazard analysis in Thailand and adjacent areas by using active fault area. Earth Planets Space. 61. P: 1313-1325.

92. Charusiri, P. and Pum-Im, S. 2009. Cenozoic Tectonic Evolution of Major Sedimentary Basins in Central, Northern, and the Gulf of Thailands. Bulltin of Earth Sciences of Thailand. 2(1&2). P: 40-62.

93. Keawmaungmoon, S., Thipyapass, S. and Charusiri, P. 2010. Preliminary Geomorphic Indices Associated to Active Faults in Khao Phanom area, Surat Thani Province. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. P: 55-61. (in Thai)

94. Chenrai, P., Charusiri, P. and Galong, W. 2010. One Dimensional Resistivity Sounding for Resolving Gem-bearing Gravel Layer: A Comparison of Schlumberger with Wenner Techniques at Bo Rai, Eastern Thailand. Bulletin of Earth Sciences of Thailand. 3(1). P: 1-7.

95. Pailoplee, S., Chaisuwan, B., Takashima, I., Won-In, K, and Charusiri, P. 2010. Dating Ancient Remains by Thermoluminescence: Implications of Incompletely Burnt Bricks.Bulltin of Earth Sciences of Thailand. 3(1). P: 8-16.

96. Hara, H., Kurihara, T., Kuroda, J., Adachi, Y., Kurita, H., Wakita, K., Hisada, K., Charusiri,P., Charoentitirat, T. and Chaodumrong, P. 2010. Geological and geochemical aspects of a Devonian siliceous succession in northern Thailand: Implications for the opening of the Paleo-Tethys. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 297: p.452–464.

97. Hasegawa, H., Imsamut, S, Charusiri, P., Tada, R., Horiuchi, Y., Hisada, K. 2010. 'Thailand was a desert' during the mid-Cretaceous: Equatorward shift of the subtropical high-pressure belt indicated by eolian deposits (Phu Thok Formation) in the Khorat Basin, northeastern Thailand. Island Arc. V.19: p. 605-621.

98. Saengsrichan, W., Charoentitirat, T., Meesook, A., Hisada, K. and Charusiri, P. 2011. Paleoenvironments and tectonic setting of Mesozoic Thung Yai Group in Peninsular Thailand, with a new record of Parvamussium donaiense Mansuy, 1914. Gondwana Research. 19:p.47–60.

99. Hirsch, F., Charusiri, P. and Ahmad, T. 2011. The south and east facades of Sundaland.Gondwana Research. 19 (Special Issue): p.1-2.

100. Chenrai, P., Meyers, J. and Charusiri, P. 2011. High-Resolution Mapping Using a Sub-Audio Magnetic Survey at the Comet Gold Mine, Western Australia. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences. 22(4): p.394-401.

101. Ladachart, R., Suthirat, C., Hisada, H. and Charusiri, P. 2011. Distribution of Heavy Metals in Core Sediments from the Middle Part of Songkhla Lake, Southern Thailand. Journal of Applied Sciences. 11(17): p.3117-3129.

 

9.2 งานวิจัยที่กำลังอยู่ระหว่างการตีพิมพ์ (Paper Submitted and accepted)

1. Laddachat, R., Sutthirat, C., Hisada, K., Charusiri, P. 2010. Distribution of Heavy Metals in Core Sediments in the Middle Part of Songkhla Lake, Southern Thailand. A manuscript submitted to “Journal of Coastal Research”. (Submitted)

 

9.3 งานวิจัยในรูปอื่น และบทคัดย่อ
1. Charusiri, P., Khantaprab, C., Pisutha-Arnond, V., and Yumuang, S., 1991. Classification of Rare-Earth Elements (REE) Deposits in Thailand – a Genetic Approach, in Siribumrungsukla, B.,et al. (eds), Proceedings of the International Conference on Rare Earth Minerals and Minerals for Electronic Uses, 23-25 January, 1991, Haad Yai, Thailand, p.105-124.

2. Charusiri, P., Pongsapich W., Daorerk, V., and Vedchakanchana, S., 1992. “Geology and 40Ar/39Ar Geochronology of Pranburi-Hua Hin igneous-metamorphic complex, southcentral Thailand: Implication for tectonic evolution,” in Charusiri, P. et al. (eds.). Proceedings of the Technical Conference on Development Geology for Thailand into the Year 2000. Department of Geology, Chulalongkorn University, Bangkok, Chulalongkorn Auditorium, 13-14 December 1990, p. 110-120.

3. Charusiri, B., and Charusiri, P., 1992. Geology and Sn-mineralization at the Pin Yoe mine, Yala, southern Thailand : in Charusiri et al. (eds). Proceedings of the Technical Conference on Development Geology for Thailand into the Year 2000, Chulalongkorn University, Bangkok,Chulalongkorn Auditorium, 13-14 December 1990, p. 169-189.

4. Charusiri, P., Pongsapich W., Daorerk, V., and Charusiri, B., 1992. “Anatomy of Chantaburi granitoids : geochronology, petrochemistry, tectonics and associated mineralization,” in Piancharoen, C.(ed), Proceedings of the National Conference on Geologic Resources of Thailand :Potential for Future Development, Department of Mineral Resources, Bangkok, 17-24 November 1992, p. 383-392.

5. Imsamut, S., Charusiri, P., Daorerk, 1993. On the Stratigraphy of Ban Rai Area, Changwat Uthai Thani : Implication for Tectonic History ; in Thanasuthipitak, T. (ed), Proceedings of the International Symposium on Biostratigraphy of Mainland Southeast Asia : Facies & Paleontology, Chiang Mai, Thailand, January-February 1993, v.1, p. 187-202.

 

9.3.1 เอกสารประกอบการประชุม
1. Charusiri, P. and Pongsapich, W., 1982. Geology and Pretrochemistry of Some Granites of Phuket Island: Geological Report Number 6, Department of Geology Faculty of Science Chulalongkorn University Bangkok,Thailand, May 1982: p.1-32.

2. Pongsapich W., Charusiri P., and Vedchakanchana S., 1983. “Reviews of Metamor-phic Rocks of Thailand.” Proceedings of the Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia. Geological Society of Thailand, Haad Yai, Thailand, 8-10 September,1983. p. 244-252.

3. Pongsapich W., Pisutha-Arnond V., and Charusiri P., 1983. Reviews of Felsic Plutonic Rocks of Thailand. Proceedings of the Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia. Geological Society of Thailand, Haad Yai, Thailand, 8 - 10 September,1983, p. 213-232.

4. Charusiri P., Pongsapich W., and Vedchakanchana S., 1986. “Petrological and geochemical studies of Granites of Kathu Plutons of Phuket Island, Southern Thailand.” GEOSEA V Proceeding Vol. I. Gelol. Soc. Malaysia, Bulletin 19, Geological Society of Malaysia,Kualalumpur, Malaysia, 17-20 April, 1986, p. 261-280.

5. Taiyaqupt, M., Charusiri, P. and Pongsapich, W., 1986. Geology and stratigraphy of the Sri Rachaarea, Chonburi Province, Eastern Thailand: GEOSEA V Proceedings Vol. II,Geological Society of Malaysia, Bulletin 20, August, 1986, p. 59-71.

6. Charusiri, P., Clark, A.H., and Farrar, E., 1991a. Geological, geochemistry, and fluidinclusion studies of the tin and tungsten mineralization of the Mae Lama-Tae Song Yang area, northern Thailand : Proceedings of the Annual Technical Meeting 1989 and IGCP-246, Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, p. 7-16.

7. Charusiri, P., Clark, A.H., and Farrar, E., 1991b. Miocene (Oligocene events in Thailand : Evidences From 40Ar/39Ar and K-Ar geochronology : Proceedings of the Annual Technical Meeting 1989 and IGCP-246. Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, p. 245-262.

8. Imsamut, S., Charusiri, P., Daorerk V., Bunopas, S., Pattarametha, M., and Maranate, S.,1994. “Magnetostratigraphy of the Phu Thok Mesozoic deposits, NE Thailand: A Preliminary investigation” in Angsuwathana, P. et al. (eds), Proceedings of the International Symposium on Stratigraphic Correlation of SE Asia, IGCP Project 306, Department of Mineral Resources Bangkok, Thailand, 15 - 20 November 1994, p. 170-182.

9. Charusiri, P., Chonglakmani, C., Daorerk V., Supannanthi, S., and Imsamut, S., 1994. Detailed stratigraphy of the Ban The Si area, Lampang, northern Thailand : Implications for Paleoenrironment and tectonic history : Proceedings of the International Sympoium on Stratigraphic Correlation of SE Asia, IGCP Project 306, Bangkok, Thailand, 15-20 Nov.1994, p. 226-244.

10. Sutthirat, C., Charusiri, P., Farrar, E., and Clark, A.H., 1994. New 40Ar/39Ar geochronology and claracteristics of some Cenozoic basalts in Thailand : Proceedings of the International Symposium on Stratigraphic Correlation of SE Asia, IGCP Project 306, Bangkok,Thailand, 15-20 Nov. 1994, p. 306-321.

11. Imsamut, S., Charusiri, P., Zhuang, Z., and Daorerk, V. 1995. Paleomagnetic Result of Phu Thok Red Beds of Ne Thailand : Implication for Mesozoic Tectonic History of SE Asia : Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, edited by L. Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen University, Khon Khaen, NE Thailand, p. 73-78.

12. Charusiri, P., Suwannachote, P., Nuchanong, T., Saengsila, S., and Yaemniyom, S., 1995.Alteration and Pb-Zn (Au) Mineralization of the Phu Chang Area, Changwat Loei, NE Thailand : Implication for a Proposed Genetic Model : Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, edited by L.Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen Uni-versity, Khon Khaen, NE Thailand, p. 201-223.

13. Sutthirat, C., Charusiri, P., Pongsapich, W., Farrar, E., and Landgridge, R., 1995. A Late Pliocene Ko Kha-Sop Prap and Nam Cho Basalfic Eraption, Northern Thailand : Evidence from Geology and 40AR/39Ar Geochoronology Proceedings of the International Conference on of Geology, Geotechnology, and Mineral Resources, edited by L. Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen University, Khon Khaen, NE Thailand, p. 247-254.

14. Kosuwan, S., Nakapadungrat, S.,and Charusiri, P., 1995. Uses of Airborne Radiometric Data for Geological Map, Khanom Area, Nakhon in Thammarat, S. Thailand : Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina, edited by L. Wannakao et al., 22-25 November, 1995, Khon Khaen University,Khon Khaen, NE Thailand, p. 651-664.

15. Charusiri, P., Daorerk, V., and Saengsila, S., 1996. Stratigraphy of the Mae Moh mudrocks, N. Thailand : Implication for Tertiary Lacustrine Environments (A short note) : Proceedings of the International Symposium on Geology and Environment, edited by B. Rattanasathien and S.L. Rieb, Department of Geological Sciences, Chiang Mai University, Thailand, 31 Jan-2 Feb, 1996, p. 159-176.

16. Kosuwan, S., and Charusiri, P., 1997. Structural Geology of the Kanmom Gneessic Complex, Naknon Si Thammarat province, southern Thailand: Proceedings of the International Conference on Stratigrpahy an dtectonic Evolution of Southeast Asia and the South Pacific, 19-24 August 1997, Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand, p.729-739.

17. Charusiri, P., Kosuwan, S., and Imsamut, S., 1997. Tectonic evolution of Thailand : From Bunopas (1981)’s to a new scenario : Proceedings of the International Conference on Stratigraphy and Tectonic Evolution of Southeast Asia and the South Pacific, 19-24 August 1997, Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand, p. 414-420.

18. Tulyatid, C., and Charusiri, P., 1999. “The ancient Tethys in Thailand as indicated by nationwide airborne geophysical data” Proceedings of the International Symposium on Shallow Tethys (ST) 5, Chaing Mai, Thailand, p. 336-352.

19. Takashima, I., Charusiri, P., Kosuwan, S., and Won-in, K., 1999. TL-age dating results on the Mae Chan segment of the Mae Chan Fault, northern Thailand: Constraints for Quaternary faulting. Proceedings of the International Workshop GPA’99 – Tectonics, Geodynamics, and Natural Hazards in West Pacific – Asia, 6-15 November 1999.Department of Geology and Minerals of Vietnam, Hanoi, Vietnam, p. 275-286.

20. Kosuwan, S., Hinthong, C., and Charusiri, P., 1999. The preliminary use of MAPINFO programme to earthquake Hazard Assessment in Thailand and Mainland SE Asia. Proceedings of the International Workshop GPA’99 - Tectonics, Geodynamics, and Natural Hazards in West Pacific – Asia, 6-15 November 1999. Department of Geology and Minerals of Vietnam, Hanoi, Vietnam, p. 174-178.

21. Charusiri, P., Chaturongkavanich, S., Takashima, I., Kosuwan, S., Won-In, K., and Ngo Ngoc Cat, Application of Geothermal Resources of Thailand, Vietnam, and Myanmar to tectonic settings. Proceedings of the World Geothermal Congress. Kyush-Tohoku, Japan,organized by International Geothermal Association, May 28 June 10, 2000, p. 10043-10047.

22. Kosuwan, S., Saithong,P., Lumjuan, A., Takashima, I. and Charusiri, P., 2000. Preliminary Results of Paleoseismic Studies on the Mae Ai segment of the Mae Chan Fault Zone, Chiang Mai, Northern Thailand: Proceedings of the International Symposium on Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East and Southeast Asian(CCOP), Bangkok, p.17-27.

23. Sugiyama, M., Hisada, K., Charusiri, P., Ueno, K., Charoentitirat, T., Sashida, K. and Arai, S., 2000. Detrital chromian spinels from the Nam Maholan Formation, Loei area,northeastern Thailand. Annual Report of the Institute of Geoscience, the University of Tsukuba, Dec 25, 2000, no.26: p.31-36.

24. Takashima, I., Chaturongkwanich,S. and Charusiri, P., 2000. Charateristics of Geothermal Resources of hailand and Their Future Development Strategy. Proceedings of the Asian Geothermal Conference, Bangkok, 24-25 November 2000: p.1-7.

25. Kosuwan, S., Hinthong, C. and Charusiri, P., 2000. The Preliminary Use MapInfo Programme to Earthquake Hazard Assessment in Thailand and Mainland SE Asia:Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineerring, Auckland, New Zealand 30 January – 4 February 2000. 10 p. 1-8.

26. Neawsuparp, K. and Charusiri, P., 2000. Lineaments Analysis from Landsat Data for Structural Geology and Mineral Occurrences in Loei Area, Northeastern Thailand : Proceeding of the International Conference on Applied Geophysics 9-10 November 2000, Chiang Mai Thailand. p.149-159.

27. Hisada, K., Bunyoungkul, T. and Charusiri, P., 2002. Detrital chromian spinels In Devonian-Carboniferous sandstones of Hikoroichi are, NE Japan: their provenance and tectone relationship: Science Reports of the Institute of Geoscience University of Tsukuba Section B: Geological Sciences, v. 23, p. 39-51.

28. Saitong, P., Kosuwan, S., Won-in, K., Takashima, I. and and Charusiri, P., 2005. Late Quaternary Paleoseismic history and surface rupture characteristics of the Moei-Mae Ping Fault Zone, Tak Province, Northwestern, Thailand, Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnology and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005. Khon Kaen, Thailand, p. 479-487.

29. Rhodes, B. P., Charusiri, P., Kosuwan, S. and Lamjuan, A., 2005. Tertiary Evolution of the Three Pagodas Fault, Western Thailand. Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnlony and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand. p. 498-505.

30. Udchachon, M., Charusiri, P., Daorerk, V., Won-in K. and Takashima, I., 2005. Paleoseismic Studies along the Southeastern portion of the Phrae Basin, Northern Thailand. Proceedings of the International Conference on Geology, Geotechnlony and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand. p.511-519.

31. Nuttee, R., Charusiri, P., Takashima, I. and Kosuwan S., 2005. Pakeo-Earthquakes Along the Southern Segment of the Sri Sawat Fault, Kanchanaburi, Western Thailand: Morphotectonic and TL-Dating Evidence. Proceedings of the International Conference on Geology,Geotechnlony and Mineral Resources of Indochina (GEOINDO 2005) 28-30 November 2005, Khon Kaen, Thailand. p. 542-554.

 

9.3.2 บทคัดย่อ
1. Charusiri, P., Clark, A.H.,Farrar, E. and Pisutha-Arnond,V.,1990. Geology, Geochemistry and Geochronology of Rare-Metal-Related Cranitoid Rocks of the Phuket-Plang Nga Mining District, Southern Thailand, The Eighth IAGOD Symposium, Ottawa, Canada (abstract).

2. Charusiri, P., Kosuwan, S., Tuteechin, W. and Khantaprab, C., 1994. Rare-Earth Element Geochemistry of Some Granitoid Rocks in Thailand: Implication for Future Exploration. In Proceedings of the International Conference on Mineral and Energy Industry for Economic Development, Department of Mining & Metallurgy, Prince Songkhla University, Haad Yai,Songkhla, 24-25 Nov. 1994: p. 2-22 , 2-47 (in Thai with English extended abstract).

3. Kosuwan, S., Charusiri, P., Takashima, I. and Lamchuan, A., 1998. Active Tectonics of the Mae Chan Fault, northern Thailand. In Proceedings of the Ninth Congress on Geology, Mineral, and Energy Resources of Southeast Asia-GEOSEA’98 and IGCP 383, 17-19 August 1998, Geological Society of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia: p. 234. (Paper 6, abstract).

4. Charusiri, P., Imsamut, S., Clark, A. H., Archibald, D. and Hisada, K., 1998. Thailand new sutures and new terranes: A new geological synthesis. In Proceedings of the Ninth Congress on Geology, Mineral, and Energy Resourses of Southeast Asia-GEOSEA’98 and IGCP 383 Symposium 17-19 August 1998, Geological Society of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia:

p. 46-47. (Paper 17, extended abstract ).

5. Hisada, K., Chutakosikanon, V., Charusiri, P., 1998. New suture zone deduced fromdetrital chromian spinels: Loei suture zone in Thailand. In Proceedings of the Ninth Congress on Geology, Mineral, and Energy Resourses of Southeast Asia-GEOSEA’98 and IGCP 383 17-19 August 1998, Geological Society of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia: p.49-50.(Paper 19) (extended abstract).

6. Kongsumrit, W., Yumuang, S., Charusiri, P. and Imsamut, S., 2000. Mesozoic Red Beds in Dan Sai Area, Loei: Stratigraphy and Deposition Environment. 26th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2000. Queen Sirikit National Canvention Center, Bangkok, Thailand p. 219. (abstract).

7. Tanudamrong, S., Charusiri, P. and Tayatupt, M., 2000. Characteristics of Sand at Ban Mai Deposit Area Changwat Songkhla. 26th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2000. Queen Sirikit National Canvention Center, Bangkok, Thailand p. 220. (abstract).

8. Bupparamanec, T., Daorerk, V., Charusiri, P., 2000. Petrochemistry of Hin Tang Intrusive Wang Nam Keow Area, Nakhon Ratchasima: Implication for Tectonic Setting. 26th Congress on Science and Technology of Thailand.18-20 October 2000. Queen Sirikit National Canvention Center, Bangkok, Thailand p. 223. (abstract).

9. Yaemnate, S,. Charusiri, P., Ruamkit, S., 2000. Geology and Sulfide-Cold Mineralization of the Thung Kham Propect in Loei Area. 26th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2000. Queen sirikit National Canvention Center, Bangkok, Thailand p. 224. (abstract).

10. Neawsuparp, K,. Charusiri, P., Tulyatid, J., 2000. Application of Enhanced Landsatimages to Relationships Between Lineaments and Mineral Resource Potentialin Loei Area, NE Thailand. 26thCongress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2000. Queen sirikit National Canvention Center, Bangkok, Thailand p. 225. (abstract).

11. Charusiri, P., Kosuwan, S., Takashima, I., 2000. Earthguakes and Active Faults in Thailand : Geological Analyses. 26th Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October 2000. Queen sirikit National Canvention Center, Bangkok, Thailand p. 227.(abstract).

12. Srinak, N., Hisada, K., Daorerk, V., Charusiri, P., 2001. Geochemical Characteristics of Detrital Chromian Spinels in Triassic Sandstones From The Area of amphoe MaeSariang, Changwat Mae Hong Son. In Proceeding of the 9th Congress 20-21 March 2544. Science Chulalongkorn University p. 184-185. (extended abstract).

13. Lunwongsa, W., Charusiri, P., Laochu, P., 2001. The role of ground Geophysical surveys in sulfide exploration at Khao Nang Klu, Thong Pha Phum, Changwat Kanchanaburi. In Proceeding of the 9th Congress 20.-21 March 2544. Department of Science Chulalongkorn University p. 190-191. (extended abstract).

14. Neawsuparp, K. and Charusiri, P., 2002. New Discovery of Ultramafic Rocks and the Major Thrust Fault in Loei-Nong Bua Lumpu Area, NE Thailand Using Enhanced Aeromagnetic Data. A Paper Presented at the International Symposium Geodynamics Processes of Gondwanaland-Derived Terranes in East & Southeast Asia p. 13. (abstract).

15. Charusiri, P., Archibald, D., Daorerk, v., Sutthitat, C., Inthasopa, S., Farrar, E., 2000.Multiple Teatono-Magmatic Episodes of the Loei-Phetchabun-Ko Chang Volcanic Belt,Nothern and Estern Thailand. A Paper Presented at the International Symposium Geodynamics Processes of Gondwanaland-Derived Terranes in East & Southeast Asia p.18. (abstract).

16. Kamvong, T., Daorerk, V. and Charusiri, P., 2002. Petrochemical Characteristics of Igneous Rocks from wang pong Area, Phetchabun, Noth-Central Thailand: Implication for Tectonic Setting. A Paper Presented at the International Symposium

Geodynamics Processes of Gondwanaland- Derived Terranes in East & Southeast Asia p. 20. (abstract).

17. Kamata, Y., Hisada, K., Ueno, K. and Charusiri, P., 2002. Proposal for the Sa Kaeo- Chanthaburi Accretionary Complex. A Paper Presented at the International Symposium Geodynamics Processes of Gondwanaland-Derived Terranes in East & Southeast Asia p.29. (abstracts).

18. Kamata, Y., Hisada, K., Ueno, K. and Charusiri, P., 2002. Permain and Triassic Radiolarians from Pebbles of a Conglometate Distributed in the Mae Hong Son Area, Nothern Thailand-Preliminary Report. A Paper Presented at the International Symposium Geodynamics Processes of Gondwanaland-Derived Terranes in East & Southeast Asia p. 31.(abstract).

19. Thitipattanakul, T., Saithong, P., Yoeyodsaeng. S., Kosuwan. S., Charusiri, P. and Pananont. P., 2004. Ground Penetration Radar Investigations along the Mae Ping Fault Zone, Ban Mae Usu, Tak Province, Northwestern Thailand. In Proceeding of the International Conference on Applied Geophysical Chiang Mai 2004, (abstracts).

20. Pailoplee, S., Takashima, I., Kowan, S., Won-in, K., Saithong, P. and Charusiri, P., 2004. Paleoearthquakes along the Lampang-Thoen Fault Zone Northern Thailand: Evidences from the Calibrated Thermoluminescence-dation Result. In Proceeding of the International Conference on Applied Geophysical Chiang Mai 2004, p. 113 (abstracts).

21. Neswsuparp. K., Charusiri, P. and Meyers. J., 2004. New Processing of Aeromagnetic Data erprotation for Subsurface Structures and Modeling in the Loei Area, Northeastern Thailand. In Proceeding of the International Conference on Applied Geophysical Chiang Mai 2004, p.38 (abstracts).

22. Saithong, P., Kosuwan, S., Won-in, K., Takashima, I.And Charusiri, P., 2004. Preliminary Study on Morphotectoni Evidence Along the Moei-Mae Ping Fault Zone, Tak Province,Northwestern Thailand. Asian Conference on Remote Sensing, Sheraton Chiang Mai Hotel,p. 877. (abstracts).

23. Thonnarat, P., Kosuwan, S. and Charusiri, P., 2004. Defining Earthquake- Risk Areas Along the Active Thailand Using Enhanced Landsat TM Image Data and GIS Software Programs. Asian Conference on Remote Sensing, Sheraton Chiang Mai Hotel, (abstracts).

24. Khamphavong, K. and Daorerk V., 2005. Assessment of some Permo-Carboniferous carbonates in Thakhek, Khammuane, Central Lao. 1st International Symposium on Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP516), Japan 10-17 October 2005. (abstracts).Charusiri, P., Hisada, K., Daorerk, V., Chutakositkanon V. and Neawsuparp, K., 2005 Tectonic Setting in the Loei (northeastern Thailand) and Sanakham (central Lao PDR) areas using geological, geochemical, and geophysical analyses. 1st International Symposium on Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP516), Japan 10-17 October 2005.(abstracts).

25. Nutthee, R., Charusiri, P. Takashima I. and Kosuwan, S. 2005. Paleo-Earthquakes Along the Southern Segment of the Sri-Sawat Fault, Kanchanburi, Western Thailand: Morphotectonic and TL-Dating Evidence. 1st International Symposium on Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP516), Japan 10-17 October 2005. (abstracts).

26. Pailoplee, S., Charusiri, P., Takashima, I. Won-In, K. and Kosuwan, S., 2005. Comparison of Thermoluminescence Dating and Radiocarbon Chronology in Ban Bom Luang Trench,Lampang, Northern Thailand. 1st International Symposium on Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP516), Japan 10-17 October 2005. (abstracts).

27. Imsamut, S., Meesook, A. and Charusiri, P., 2005. Preliminary anatomy of the Narathiwat Suture, Southern Thailand: Its geology and tectonic setting. 1st International Symposium on Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP516), Japan 10-17 October 2005.(abstracts).

28. Saengsrichan, W., Charoentitirat, T., Meesook, A., Hisada, K. and Charusiri, P., 2005.Lithostratigraphy and Paleontology of upper Lower Jurassic-Lower Cretaceous sequence in the Ao Luk and Plai Phraya areas, Krabi Province, Peninsular Thailand. 1st International Symposium on Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP516), Japan 10-17 October 2005. (abstracts).

29. Chotpitayasunon, T., Charoentitirat, T. and Bhengbhun, R., 2006. Depositional Environment of Formation 2, Central Part of Arthit Area in the North Malay Basin, South of Thailand. The Conference of the 14th Congress 16-17 March 2006. Faculty of Science Chulalongkorn University p. 6. (abstracts).

30. Lumleatwiput, N., Salam, A. and Charusiri, P. 2006. Ore Petrography and Paragenesis in Gold-bearing Quartz veins in C-pit North at Chatree mine Pichit Province. The Conference of the 14th Congress 16-17 March 2006. Faculty of Science Chulalongkorn University p. 7.(abstracts).

31. Sangsomphong, A., Wisedsind, W. and Charusiri, P. 2006. Preliminary investigations on geological structures and rock units using airbone geophysical data along the Mae Ping fault zone area in eastern Thailand. The Conference of the 14th Congress 16-17 March 2006.Faculty of Science Chulalongkorn University p. 8. (abstracts).

32. Choowong, M., Murakoshi, N., Hisada, K., Charoentitirat, T., Phantuwongraj, S. and Charusiri, P. 2007. Flow Conditions of the 2004 Indian Ocean Tsunami from the Andaman Coast of Thialand Inferred from Surficial Bedforms and Internal Sedimentary Structures of the Deposit. 4th annual meeting Asia Oceania Geosciences Society (AOGS). 31 Jul - 4 Aug 2007. (abstracts).

33. Pananont, P., 2007. Tectonic Evolution and Evaluation of Fault Systems in Kampaengsaen and Suphan Buri Basins, Central Thailand from PTTEP Seismic Data. 4th annual meeting Asia Oceania Geosciences Society (AOGS). 31 Jul - 4 Aug 2007. (abstracts).

34. Charusiri, P. 2007. Multiple Episodes of Magma and Mineralization along the Western Edge of Indochina block, Thailand and Lao PDR. 3rd Symposium of the International Geological Correlation Programme Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP 516). 8-14 October 2007. (abstracts).

35. Charusiri, P., Pailoplee, S., Daorerk, V., Takashima, I. 2007. Preliminary seismic hazard assessment along Nan-Pua Fault, Nan Province, northern Thailand: Evidence from remote sensing and geological syntheses. 3rd Symposium of the International Geological Correlation Programme Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP 516). 8-14 October 2007.P:23. (abstract)

36. Lanwongsa, V., Hisada, K., Shoji, A., Veerote, D., and Charusiri, P. 2007. Petrography and geochemistry of chromian spinels in ultramafic rocks within the suture zones of Thailand:Implication for tectonic settings. 3rd Symposium of the International Geological Correlation Programme Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP 516). 8-14 October 2007.P.94. (abstract)

37. Tangwattananukul, L., Lunwongsa, W., Takashima, I., Mizuta, T., Ishimaya, D., Won-In, K.and Charusiri, P. 2007. Geology and Petrography of dike rocks in C-H pits at Chatree gold mine, Pichit province, Central Thailand. 3rd Symposium of the International Geological Correlation Programme Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP 516). 8-14 October 2007. P: 150-151.(abstract)

38. Ueno, K., Charoentitirat, T., Hidetoshi, H., Yoshihito, K., Megumi, I., Hisada, K.,khamphavong, K., Kongthiphavong, S., and Charusiri, P. 2007. Late Paleozoic carbonates in Northern Laos: Their Foraminiferal Faunas and Geotectonic implications. 3rd Symposium of the International Geological Correlation Programme Geological Anatomy of East and South Asia (IGCP 516). 8-14 October 2007. P: 154-156. (extended abstract)

39. Hisada, K., Charusiri, P., Ueno, K., Kamata, Y., Hara, H., Okuzawa, K., Fujikawa, M., Arai,S., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Ampaiwan, T., and Khamphavong, K. 2007.Triassic Convergent Tectonics in the Northern Thailand and Laos. 4th International Symposium on Gondwana to Asia & 2007 IAGR Annual Convention. 8-14 November 2007. p. 55-56. (abstracts).

40. Lan, C., Usuki, T., Lee, T., Yeh, M.Y. and Charusiri, P. 2007. Geochronology for the Gneiss Complex from the Shan-Thai Block in Thailand. 4th International Symposium on Gondwana to Asia & 2007 IAGR Annual Convention. 8-14 November 2007. p. 102. (abstracts).

41. Lanwongsa, V., Hisada, K., Shoji, A., Veerote, D., and Charusiri, P. 2007. Petrography and geochemistry of chromian spinels in ultramafic rocks within the suture zones of Thailand: Implication for tectonic settings. 4th International Symposium on Gondwana to Asia & 2007 IAGR Annual Convention. 8-14 November 2007. p.103. (abstracts).

42. Kosuwan, S., Saithong, P., Wiwegwin, W., Punyawai, W. and Charusiri, P. 2007. Morphotectonic Evidences Alongs the Ranong-Klong Marui Fault Zone, Southern Thailand. Geothai’07 International Conference on Geology of Thailand: Towards Sustainable Development and Sufficiency Economy. P: 213. (abstract)

43. Charoentitirat, T., Charusiri, P., Nampawong, K. and Suraprasit, K. 2008. A New Discovery of Paleotethys Occurrence in Eastern of Sibumasu Block, Thailand. International conference on Tectonic of northwestern Indochina. 6-8 February 2008, Chiang Mai, Thailand. p.10.(abstracts).

44. Intasopa, S. and Charusiri, P. 2008. Petrochemistry and Tectonic setting of Nakhon Sawan Igneous complexes. International conference on Tectonic of northwestern Indochina. 6-8 February 2008, Chiang Mai, Thailand. p.13.

45. Khamkom, W., Charusiri, P. and Harnpattanapanich, T. 2008. Preliminary Results of Seismicity of The Northern Thailand for The Period 1999-2006 from Rid, Kaeng Sua Ten Seismic Network. International conference on Tectonic of northwestern Indochina. 6-8 February 2008, Chiang Mai, Thailand. p.16. (abstracts).

46. Pananont, P., Putthapiban, P., Ekmahachai, S., Wechbunthung, B., Pornsopin, P., Harnpattanapanich, T., Khamkom, W., Charusiri, P., Kosuwan, S., Saithong, P. andWiwegwin, W. 2008. Analysis of the Chiang Mai Earthquake on December 12, 2006. International conference on Tectonic of northwestern Indochina. 6-8 February 2008, Chiang Mai, Thailand. p.27. (abstracts).

47. Sangsomphong, A., Wisedsind, W., Tulyatid, D., Thimakorn, T. and Charusiri, P. 2008. Tectonic Features of Eastern Thailand Using Enhanced Airborne Geophysical Data. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008,Bangkok, Thailand. p. 67-70. (extended abstract)

48. Punyawai, W., Kosuwan, S., Saithong, P., Pananon, P., Won-in, K., Takashima, I., Daorerk,V. and Charusiri, P. 2008. Quaternary Datings and Tectonic Geomorphology of the Southern Thoen Fault, Northern Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 84-88. (extended abstract)

49. Saengsrichan, W., Wongprayoon, T. and Charusiri, P. 2008. Nan-Uttaradit Suture: A New Evidence from Den Chai-Uttaradit-Si Satchanalai Area, Northern Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand.p. 89-91. (extended abstract)

50. Osanai, Y., Nakano, N., Owada, M., Miyamaoto, T., Tri, T.V., Nam, T.N., Charusiri, P.,Kawakami, T. and Yonemura, K.2008. Permo-Triassic Collision Zone Metamorphism in Vietnam and South-east Asia. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 112-115. (extended abstract)

51. Chansawad, P., Dowrerk, V., Kosuwan, S., Pailoplee, S. and Charusiri, P. 2008. Application of ESR-dating Results and Remote-sensing to Constrain Active Tectonics along the Southern Part of Khlong Marui Fault, Southern Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 122-125. (extendedabstract)

52. Kaewmuangmoon, S., Thipyopass, S., Kosuwan, S., Daorerk, V. and Charusiri, P. 2008. Investigations on Tectonic Geomorphology along the Khlong Marui Fault, Kao Phanom area, Southern Thailand: Application of ArcGIS Approach. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 126-129.(extended abstract)

53. Tipyopass, S., Kaewmuangmoon, S., Charusiri, P., Kosuwan, S., Harnpattanapanitch, T. and Doarerk, V. 2008. Analysis of Macroseismic Intensities on the 2006 Earthquake Event in Prachaub Khirikhan Area, Central Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 138-145. (extended abstract)

54. Wiwegwin, W., Sugiyama, Y., Hisada, K. and Charusiri, P. 2008. Neotectonic Investigation along the Lampang Basin, Lampang Province, Northern Thailand: Evidence from Cenozoic Stratigraphy, Structures and Datings (Preliminary Study Based on Remote Sensing Technique). Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 146-148. (extended abstract)

55. Kositanont, S., Bunopas, S., Burrett, C., Chaodamong, P., Howard, K., Supajanya, T. and Charusiri, P. 2008. Euraustralasian Comet Impact Near the North Pole at 0.78 Ma and Global Correlation of the Pre-late Lower Quaternary Alpine-Himalayan Epeirogenesis-Inthanon Uplift to New Zealand-Pacific Orogenesis: A Geological Update. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand.p. 149-152. (extended abstract)

56. Chualaowanich, T., Saisuthichai, D., Sarapanchotewittaya, P., Charusiri, P., Sutthirat, C., Lo, C.H., Lee, T.Y. and Yeh, M.W. 2008. New 40Ar/39Ar Ages of Some Cenozoic Basalts from the East and Northeast of Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 225-229. (extended abstract)

57. Kuakul Marhotorn1,*, Toshio Mizuta2, Daizo Ishiyama2, Isao Takashima3, Krit-Wonin3,Saranya Nuanlaong4 and Punya Charusiri1. 2008. Petrochemistry of Igneous rocks in the Southern Parts of the Chatree Gold Mine, Pichit, Central Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand.p. 289-298. (extended abstract)

58. Tangwattananukul, L., Lunwongsa, W., Mitsuta, T., Ishiyama, H., Takashima, I., Won-In, K.and Charusiri, P. 2008. Geology and Petrochemistry of Dike Rocks in the Chatree Gold Mine, Central Thailand: Implication for Tectonic Setting. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 299-301.(extended abstract)

59. Nakchaiya, T., Mitzuta, T., Ishiyama, D., Takashima, I., Won-In, K., Lunwongsa, W. and Charusiri, P. 2008. Stratigraphy and Petrochemistry of Volcanic Rocks in the Chatree Gold Mine, Central Thailand: Implication for Tectonic Setting. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008),4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 302-311.(extended abstract)

60. Chenrai, P., Meyers, J. and Charusiri. P. 2008. Sub-Audio Magnetic Surveying for Gold Exploration at Comet Gold Mine, Western Australia. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008),4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 319-322.(extended abstract)

61. Kamata, Y., Ueno, K., Saengsrichan, W., Sardsud, A., Charoentitirat, T., Charusiri, P. and Hisada, K. 2008. Stratigraphy and Geological Ages of Siliceous Sedimentary Rocks Distributed in the Hat Yai Area, Southern Peninsular Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes(GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand.p. 349-352. (extended abstract)

62. Akkrawintawong, K., Chotikasathien, W., Daorerk, V. and Charusiri, P. 2008. GIS Application for Landslide Hazard Mapping in Phang Nga Region, Southern Thailand.Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 402-404. (extended abstract)

63. Pailoplee, S., Sugiyama, Y. and Charusiri, P. 2008. Probabilistic Seismic Hazard Analysis in Thailand and Adjacent Areas by Using Regional Seismic Source Zones. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand.p. 405-409. (extended abstract)

64. Khamkom, W., Harnpattanapanich, T. and Charusiri, P. 2008. Re-evaluation of 1999-2006 Seismicity Data from Kaeng Sua Ten Seismic Network, the Royal Irrigation Department,Northern Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 410-415. (extended abstract)

65. Sutiwanich, C., Hanpatanapanich, T., Charusiri, P. and Trinetra, K. 2008. Seismic Hazard Analysis of the Khlong Tham Dam Project in Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008),4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 416-420. (extended abstract)

66. Pananont, P., Putthapiban, P., Surinkham, D.,Kosuwan, S., Saithong, P., Khaowiset, K.,Thammavitwas, S., Charusiri, P., Emaruchi, B., Jakkraboot, A., Laddakul, A.,Wechbunthung, B. and Lamjuan, A. 2008. Active Fault Study of the Si Sawat Fault at Ban Thung Makok, Danchang, Suphanburi, Western Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008),4th IGCP 516,and 5th APSEG. November 24-26, 2008, Bangkok, Thailand. p. 426-430.(extended abstract)

67. Charusiri, P., Sutthirat, C., and Daorerk, V. 2010. Introduction to Rare-Earth Metal Resources in Thailand. International Conference on Materials Engineering for Resources, 21-23 October 2009, Akita Japan. P: 63-66.

68. Neawsuparp, K., Soisa, T. and Charusiri, P. 2010. Physical Characteristic of Pong Kum Hot Spring, Chiang Mai, Thailand, Using Ground Geophysical Investigation. In Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, Indonesia, 25-29 April 2010. P:1-5.

69. Charusiri, P., Barr, S. and Poldee, A. 2010. Pre-Jurassic Tectonics of the Volcanic Rocks in Thailand and Nearby Region: Evidence from Geological, Petrochemical and Geochronological Analyses. International Symposium on Gondwana to Asia. Qingdao, China. September 2010. Abstract Volumn, p.80.

70. Lan, C.Y., Usuki, T., Chutakositkanon, V., Charusiri, P., Yang, H.J., Chung, S.L. and Iizuka, . 2010. Sa Kaeo – Chantaburi Accretionary Complex, Eastern Thailand. International Symposium on Gondwana to Asia. Qingdao, China. September 2010. Abstract Volumn,p.124-125.

71. Vivatpinyo, J., Junplook, S., Sutthirat, J. and Charusiri, P. 2010. Petrochemistry of volcanic rocks in Saraburi area, Central Thailand: Implication for the Late Paleozoic tectonic setting. 6th Symposium of the International Geological Correlation Programme Project 516  (IGCP516) Geological Anatomy of East and South Asia. 9 – 14 November 2010 • Kuala Lumpur, Malaysia. (Abstract)

 

10. งานที่ปรึกษาด้านวิชาการ
10.1 พ.ศ. 2534 - 2536 Project Consultant Loei Metal & Gold Exploration ของบริษัท GMT จำกัด

10.2 พ.ศ. 2536 – 2538 Project Consultant:Vietnam Zn Exploration Project: Lao Zn Exploration Project

: Phrae Gold Exploration Project บริษัทผาแดงอินดัสทรี (มหาชน) จำกัด

10.3 พ.ศ. 2539 – 2540 Consultant บริษัท Tesco แผนแม่บทสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองแร่เฟลสปาร์ จ. ตากและแผนแม่บทสิ่งแวดล้อมการทำเหมืองดินขาว จ. อุตรดิตถ์

10.4 พ.ศ. 2541 Consultant บริษัท ENVI-EXPERT ทำแผนแม่บทสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์อุทยานเนินมะปราง จ. พิษณุโลก

10.5 พ.ศ. 2538-2546 Consultant: Exploration & Production Development บริษัท Clay & Mineral (Thailand) จำกัด__

 

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Tel: 0816923924
ที่มา http://www.gst.or.th/