Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง สมาชิกกิตติมศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีพิบัติภัย
Statement:
ประวัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อยู่เมือง

 

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง/สังกัดหน่วยงาน

- หัวหน้าศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Geo-InformaticS Research Center for THAILAND or GISTHAI) Website: www.gisthai.org

ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อาจารย์ประจาภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.10330 (พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน) โทร 0-2218-5464, 0-2214-0610 โทรสาร 0-2218-5464, 0-2214-0610 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

คุณวุฒิ ปีที่จบ สถานศึกษา

- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) 2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) 2526 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาธรณีวิทยา) 2523 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญด้าน

ตำแหน่งกรรมการบริหารในระดับประเทศ (ที่สำคัญ) 10 สิงหาคม 2555 – ปัจจุบัน

8 พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน

มกราคม 2550 – 2551

29 มกราคม 2546 - ธันวาคม 2549
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจฯ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี

กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ (สภาวิจัยแห่งชาติ) แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
 
29 มกราคม 2546 - ธันวาคม 2549
 กรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
 

ตำแหน่งงานบริหารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่สำคัญ)

- ก.ย..2542 – พ.ค.2544 รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เม.ย.2540 – ส.ค. 2542 รองผู้อานวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2538 รองผู้อานวยการสำนักกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สมาชิกสมาคมด้านวิชาชีพ (ที่สำคัญ)

- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

- สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

- สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

 

แนวทางงานวิจัยและที่ปรึกษาด้านวิชาการในปัจจุบัน (ที่สาคัญ)

- การจัดทาระบบข้อมูลเชิงพื้นที่(ภูมิสารสนเทศ)เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของประเทศอย่างยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

- การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการพิบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับน้าในพื้นที่ชุมชนและเมือง

- การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และข้อมูลรีโมทเซนซิ่ง เพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากดินถล่ม – น้ำปนตะกอนป่า – น้ำป่าไหลหลากในระดับลุ่มน้าย่อยของพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

- การพัฒนาแบบจำลองการเกิดน้ำปนตะกอนบป่า-น้าป่าไหลหลาก เพื่อการเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับลุ่มน้ำย่อยในพื้นที่สูงบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

- การจัดทำระบบติดตาม คาดการณ์ และเตือนภัย เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจการจัดการน้ำเชิงบูรณาการในลุ่มน้าย่อย(ต้นน้ำ)และลุ่มน้ำหลักของประเทศไทย เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน

 

โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (ที่สาคัญ)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “โครงการการจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบแผนที่ทางสังคม (Social Map) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์” (งานวิจัย/บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: กันยายน 2555 ถึง มีนาคม 2556)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารทรัพย์สิน (Management Information System and Geographic Information System : MIS & GIS) ระยะที่ 1” (งานวิจัย/บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย : สิงหาคม 2552 ถึง มีนาคม 2555)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาอิสระ ดาเนินการศึกษา “โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ” (งานวิจัย/บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: มิถุนายน 2553 ถึง มีนาคม 2555)

 

โครงการบริการวิชาการแหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในนามของมหาวิทยาลัย

ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการประเมินประสิทธิภาพสถานีตารวจและความพึงพอใจของประชาชน (งานที่ปรึกษาให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ, กรกฎาคม – ตุลาคม 2553)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการ ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) (งานที่ปรึกษาให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ, กรกฎาคม – ตุลาคม 2553)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาปรับปรุงการนำเสนอข้อมูลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์ ผ่านทางระบบ Internet (IMS) จากระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย MIS/GIS กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” (งานวิจัย/บริการวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : มิถุนายน 2552 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ.2552)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศด้าน สาธารณภัย (งานที่ปรึกษาให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กันยายน 2552 – มกราคม 2553)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการ “วางกรอบยุทธศาสตร์เพื่อการตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ” (งานที่ปรึกษาให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรกฎาคม 2550 – มีนาคม 2551)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการ “ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินทางทะเล” (งานที่ปรึกษาให้กับกรมควบคุมมลพิษ, พฤษภาคม 2550 – กุมภาพันธ์ 2551)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัยการจัดทาระบบเชิงพื้นที่ของจังหวัดน่านเพื่อการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างยั่งยืน” (งานวิจัย/บริการวิชาการให้กับสำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตุลาคม 2547 – กันยายน 2549)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการทางด้านการศึกษาเชิงพื้นที่ โดยการประยุกต์ใช้ GIS” (งานวิจัย/บริการวิชาการให้กับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, พ.ค. 2548 – เม.ย. 2549)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สาหรับโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เฉพาะ (งานที่ปรึกษาให้กับกรมปศุสัตว์, สิงหาคม - ธันวาคม 2548)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจในการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย” (งานที่ปรึกษาให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สิงหาคม 2547 - เมษายน 2548)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการ (งานที่ปรึกษาให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มิถุนายน 2547 - กันยายน 2547)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (งานที่ปรึกษาให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ, 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546 - กันยายน 2547)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่สูงบริเวณอำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์” (งานวิจัย/บริการวิชาการให้กับสานักนายกรัฐมนตรี กันยายน 2545 – พฤษภาคม 2546)

- หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อการบริหาร พื้นที่ลุ่มน้าเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก” (งานวิจัยให้กับทบวงมหาวิทยาลัย กันยายน 2545 – กันยายน 2546)

ผลงานตีพิมพ์ด้านวิชาการ/วิจัย
Choowong, M., Phantuwongraj, S., Charoentitirat, T., Chutakositkanon, V., Yumuang, S., and Charusiri, P.,2008. Beach recovery after 2004 Indian Ocean tsunami from Phang-nga, Thailand. GEOMOR-02743; No of Pages 9 (ARTICLE IN PRESS)

Yumuang, S., 2006. 2001 debris flow and debris flood in Nam Ko area, Phetchabun province, central Thailand. Environmental Geology (International Journal of Sciences), Vol. 51, No. 4, pp 545-564.

Yumuang, S., 2005. Earth Science and geo-informatics knowledge from 26/12/2004 tsunami. Special paper attached in National Geographic Magazine (Thai edition), April 2005,12 p. (in Thai)

Siripong, A., Yumuang, S. and Sawangphol, N. 2005. Morphodynamics of Coastline at Phuket and Phang-nga from Indian Ocean Tsunami. Workshop on Indonesian Ocean Tsunami 2005 and the 13th PAMS/JESCSS Meeting, 13-15 July 2005, Bali, Indonesia.

Siripong, A., Yumuang, S. and Sawangphol, N. 2005. The tragedy of mankind Indian ocean tsunami 26 December 2004. Workshop on Indonesian Ocean Tsunami 2005 and the 13th PAMS/JESCSS Meeting, 13-15 July 2005, Bali, Indonesia.

Yumuang, S., 2002. “Temporal remote sensing data and GIS application in landslide hazard zonation of the sub-watershed above Ban Nam Ko. Amphoe Lom Sak, Changwat Phetchabun” การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ 18-20 ธันวาคม 2545 หน้า GIS-85.

Siripong,A., Sawangphol, N., and Yumuang, S., 2002. “Study of the Development of Typhoon Lingling Using Satellite Data”. SPIE’s Third International Asia-Pacific Environmental Remote Sensing Symposium 2002, 23-27 October 2002, Yellow Dragon Hotel, Hangzhou, China.

Anond Snidvongs, Sombat Yumuang, Thavivongse Sriburi and Narumitr Sawangphol, 2001. “Real-Time Water Resource Management System in Mekong River System”. The Conference of Remote Sensing and their Applications, 4-8 November 2001, Singapore, 5 p.

Yumuang,S., 2001. “GIS modeling of Groundwater Quality, Groundwater Potential and Land Subsidence in Bangkok and its Vicinity during 1993-1999”. The Workshop of Industrial Development in Coastal Areas of South-east Asia, 25-27 June 2001, Hanoi, Vietnam,11 p.

Sawangphol, N., Yumuang, S., Sriburi, T., and Snidvongs,.A., 2001. Real-time water resource management system in Mekong river system. The 22nd Asian Conference on Remote Sensingm 5-9 November 2001, Singapore. 5 p.

Yumuang, S., 1997. Post-depositional structural models of the potential potash layer in the Maha Sarakham Formation in Bamnet Narong Area, Changwat Chaiyaphum, Northeastern Thailand, Proceedings of the International Conference on Stratigraphy and Tectonic Evolution of Southeast Asia and the South Pacific, 19-24 August 1997, Bangkok, Thailand, p.663-668.

Yumuang, S., 1995. Potash ore reserve evaluation of Bamnet Narong area, Northeast Thailand. Technical Report Submitted to Department of Mineral Resources, Bangkok, Thailand, 28 p.

Yumuang, S., and Sri-israporn, 1991. Potash reserve assessment of Bumnet Narong area, unpub. report,Department of Geology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 19 p.

Yumuang, S., 1986. Use of the computer in potash and rock salt post-depositional structural models at Bamnet Narong area, Northeastern Thailand. Fertilizer Minerals in Asia and the Pacific, Mineral Concentrations and Hydrocarbon Accumulations in the ESCAP Region,Volume. 1, pp. 261-274.

Pisutha-Arnond, V., Chiba, H., and Yumuang, S., 1984. A preliminary sulphur and oxygen isotope study of the Maha Sarakham evaporite anhydrite from Bamnet Narong area of Northeastern   Thailand : Bull. Geol. Soc. Malaysia, No. 19, pp. 209-222.

Yumuang, S., Khantaprab, C., and Taiyakypt, M., 1986. The evaporite deposits in Bamnet Narong area,Northeastern Thailand. Bull. Geol. Soc. Malaysia No. 20, pp. 249-267.

Yumuang, S., 1983. On the origin of evaporite deposits in the Maha Sarakham Formation in Bamnet Narong area. Changwat Chaiyaphum. Unpup. M.Sc. thesis, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand,277 p.

Yumuang, S., 1997. Geographic information systems as a tool for development and analysis of data base related to the distribution of salt affected soils : case studies from Changwat Nakhon Ratchasima and Changwat Khon Kaen. Academic Conference of Science Faculty, Chulalongkorn University,March 27-28, 1997.

นภดล ม่วงน้อยเจริญ และสมบัติ อยู่เมือง 2552. “ความรู้เกี่ยวกับแร่โพแทช” เอกสารทางวิชาการจัดทาโดยกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี, 36 หน้า

สมบัติ อยู่เมือง และคณะ, 2550. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย” บทความในหนังสือไข้หวัดนก..พลิกสถานการณ์ด้วยความรู้ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 123-144

สมบัติ อยู่เมือง, 2548. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสารวจระยะไกล เพื่อการบริหารจัดการพิบัติภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน” วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2548/2005): คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 1-19

สมบัติ อยู่เมือง, 2547. “ความรู้ด้านโลกศาสตร์และภูมิสารสนเทศจากการเกิดสึนามิ สาหรับระบบเฝ้าระวังและการจัดการเพื่อลดผลกระทบในอนาคต” วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T) ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2547 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 75-96

สมบัติ อยู่เมือง, 2546. “การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย” การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 ประจาปี 2546 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 18-19 มีนาคม 2546 หน้า P-23

สมบัติ อยู่เมือง, 2545. “การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้อมูลสำรวจระยะไกลเพื่อการประเมินความเสี่ยงจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำป่าสัก” การประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ, โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพฯ 18-20 ธันวาคม 2545 หน้า GIS-84

วรเดช จันทรศร และ สมบัติ อยู่เมือง, 2545. “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารภาครัฐ” กรุงเทพมหานคร: หนังสือในโครงการตาราสมาคมนักวิจัยมหาวิทยาลัยไทย181 หน้า

สมบัติ อยู่เมือง, 2542. “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำระบบการจัดการน้ำบาดาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” บทคัดย่อ (GIS Application in Groundwater Management in Bangkok Metropolis : Abstract), การประชุมวิชาการ ประจาปี 2542 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22– 23 มีนาคม 2542 หน้า 72

ปัญญา จารุศิริ, สันต์ อัศวพัชระ, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, สมบัติ อยู่เมือง และ วิโรจน์ ดาวฤกษ์, 2542 “สภาวะแวดล้อมการสะสมตัวของหินปูนยุคเพอร์เมี่ยน บริเวณจังหวัดเลยและ หนองบัวลำภู” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช, 132 หน้า

ศุภชัย ยาวะประภาษ, สมบัติ อยู่เมือง, ไกรวิชิต ตันติเมธ และ ดารง วัฒนา, 2540. "การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ" เอกสารทางวิชาการ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

สมบัติ อยู่เมือง, 2540. “การศึกษาเพื่อจัดทาระบบสารสนเทศและพัฒนาเทคโนโลยี” เอกสารทางวิชาการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ

สมบัติ อยู่เมือง, 2540. “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหาร” เอกสารทางวิชาการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ

สมบัติ อยู่เมือง, 2540. “การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายของดินเค็มในแอ่งโคราช-อุบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: กรณีศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น” การประชุมเสนอผลงานวิจัยเฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15-17 ตุลาคม 2540 หน้า 1123-1129.

สมบัติ อยู่เมือง, 2541. “การพัฒนาระบบข้อมูลในการให้บริการประชาชน” เอกสารทางวิชาการ สำนักงาน ก.พ.ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 Tel: 0-2218-5464

ที่มา http://www.gst.or.th/

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์