Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์ สมาชิกกิตติมศักดิ์

 
ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่

ประวัติย่อ
1. ชื่อ นายสมศักดิ์  โพธิสัตย์   อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี        
2. ภูมิลำเนาเดิมอำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร
3. วุฒิการศึกษา                   
1) วท.บ. (สาขาธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2508-2511)
2) M.A. (Earth Science), Wesleyan University, Connecticut, U.S.A. (2519-2521)
3) ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  รุ่นที่ 33 (2544)
4) ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2 (2545)
5) DCP 125/2009 (Director Certification Program), Institute of Director, Bangkok, Thailand (2552)
4. ปัจจุบัน
1) กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่ง ทส. ที่ 68/2554 ลว. 8 มีนาคม 2554
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 25/2554 ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2554
3) กรรมการในคณะกรรมการสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย( พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน)
5.  ประสบการณ์ภาคราชการ
1) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2545-2549)
2) ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการปกครองส่วนท้องถิ่นสภาผู้แทนราษฎร ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ที่ 2958/2551 ลว. 24 ตุลาคม 2551(10 กันยายน 2551- 9 พฤษภาคม 2551)
3) ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมมาธิการตรวจสอบนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว วุฒิสภา(พ.ศ. 2548-2549)
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยาในคณะกรรมการผู้ชำนาญ การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พ.ศ. 2549- 2 ก.ค. 2552
(ตามคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 9/2549)
5) ประธานอนุกรรมการด้านข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ (สึนามิ) (พ.ศ. 2548-2549)
6) ประธานอนุกรรมการด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพิบัติภัยธรรมชาติ (พ.ศ.2548-2549)
7) กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (พ.ศ. 2548-2549)
8) ประธานคณะกรรมการด้านธรณีวิทยาเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) (พ.ศ.2546-2549)
9) ประธานคณะอนุกรรมการด้านธรณีวิทยาของคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (พ.ศ.2544-2549)
10) กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ    เครื่องประดับแห่งชาติ (พ.ศ.2544-2549)
11) กรรมการในคณะกรรมการการปิโตรเลียม ตาม พ.ร.บ. ปิโตรเลียม(พ.ศ.2546-2548)
12) อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ สำนักงาน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (พ.ศ.2546-2548)
13) อกม.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ สาขาวิศวกรรม เหมืองแร่ (ตำแหน่งศาสตราจารย์) ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
14) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านธรณีวิทยาประจำศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2550-2554)
15) กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2550-2552 และ พ.ศ.2553-2554 สมาคมข้าราชการพลเรือน แห่งประเทศไทย
5. ประสบการณ์ภาคเอกชน
1) ที่ปรึกษาอิสระด้านธรณีวิทยา  (Independent Consultant in Geology)
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)  (2552-2554)
2)  กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
(28 กุมภาพันธ์ 2552-31 ตุลาคม 2552)
3)  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (2550-2551)
4)  กรรมการอิสระ (Independent Director) ในคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (2549-2551)
7.  เกียรติคุณ
1)  นิสิตเก่าดีเด่น ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2554
2)  ผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2548-2549     สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
3)  นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547 (2 สมัย)
4)  นิสิตเก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2546 
5)  นิสิตเก่าดีเด่นภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2535
8.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1)  มหาวชิรมงกุฎ
2)  ประถมาภรณ์ช้างเผือก
3)  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่มา http://www.gst.or.th/

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์