Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

สมาชิกสามัญรายปี สมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทย

 

สมาชิกสามัญรายปี ได้แก่ บุคคลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวิชาที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาสาขาต่างๆ

นาย กิจษณะ มลิลา
คุณ ขวัญใจ  กัฬหะสุต
นาย ฆเนศ นาคหลง
นาย โชคชัย น้อยบรรจง
นาย ไชยวัฒน์ ถนอมศักดิ์
นาย ณัฐพงษ์  ฐานเจริญ
นาย ณัฐพล  ศรีนาค
นาย ไตรรัตน์  พรรธนประเทศ
นาย ทรงกลต  ประเสริฐทรง
นาย ทองแดง คนรู้
นาย ทักษร ทักษะวสุ
นางสาว ทิพย์วิมล  ชุมภูกาวิน
พ.ต. ธนวัฒน์ พวงศรีทอง
น.ส. ธฤษวรรณ สุพิพัฒนโมลี
น.ส. นันทภัค เทียนขำ
น.ส. ปณิตา  คุโณปถัมภ์
นาย ประเสริฐ  มหาชน
น.ส. ปราณี รักษาบุญ
  พรรณี สมศรี
นาย พิทักษ์  เทียมวงศ์
นาย รัชชัช  นัทรี
นางสาว รัตนากรณ์  อินใจ
น.ส. รับขวัญ สายสุวรรณ
นาย วินัยจิตต์ ชำระศรี
นาย วิรัชชัย ภัทรากาญจน์
นาย ศุภนิตย์ ศุภนันทิ
นาย สหราช ทวีพงษ์
นาย สาโรจน์ สุระโคตร
น.ส. สุพรรณษา สุวรรณ์
นางสาว สุภาพร  การย์บรรจบ
นาย สุรศักดิ์  มีตุวงศ์
น.ส. สุวิภาดา  โรจนโพธิ์
นางสาว หทัยกาญจน์  สยะใหญ่
นาย อภิสิทธิ์ วรรัตน์
น.ส. อังศุมาลิน พันโท

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์