Get Adobe Flash player
HOT NEWS

ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

รายชื่อนักธรณี สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) แบบรายปี 2559

(ข้อมูลถึงปี 2559)

รายชื่อนักธรณี สมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) แบบรายปี 

1 นายทินกร ทาทอง

2 นายวุฒิกานต์ สุขเสริม

3 นางสาวขวัญชีวา นาวาระ

4 นางสาวอคิราภ์ พวงกิ่งแก้ว

5 นายศุภใจ เกตุแก้ว

6 นายโอวาส จิโนรส

7 นายนเรศ สัตยารักษ์

8 นายสมศักดิ์ ศรีเรือง

9 นางขวัญใจ ยวงเดชกล้า

10 นายกวิน เกิดไพโรจน์

11 นายพล เชาว์ดำรงค์

12 นางสาวกนกรัตน์ ขานสันเทียะ

13 นายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา

14 นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์

15 นายสงวน ชูช้าง

16 นางสาวเฉิดฉัน โพธิไชยา

17 นางสาวดวงฤทัย แสแสงสีรุ้ง

18 นางสาวศิริพร สูงปานเขา

19 นางสาวดรุณี สายสุทธิชัย

20 นายสุวิทย์ โคสุวรรณ

21 นายภูเบศร์ สาขา

----------------------------------------------------

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป