Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา

วันที่ 12 ก.ค. 2559 
 
ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา
คำอธิบายข้อมูล
                  กรมทรัพยากรธรณีได้รวบรวมข้อมูลภาพดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม และจัดทำแผนที่ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในประทศไทยในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล โดยจัดเก็บในรูปของไฟล์ .shp สามารถเปิดผ่านโปรแกรม ArcGIS (รูปที่ 1)
รูปที่ 1 ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในประเทศไทย เปิดผ่านโปรแกรม ArcGIS
 
ตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลอื่น เช่น ขอบเขตจังหวัด จะสร้างเป็นแผนที่ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (รูปที่ 2 และรูปที่ 3)
จากแผนที่ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาของประเทศไทย โดยแหล่งเหล่านั้นเป็นต้นทุนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาให้ จะแสดงให้เห็นแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาในพื้นที่ในหลายจังหวัด เช่น แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี (รูปที่ 3)เป็นต้น สามารถใช้ในวางแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาได้
 
รูปที่ 2 แผนที่ข้อมูลแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา (http://bgs.dmr.go.th/dmrmrsd/)
 
 
รูปที่ 3 แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

ที่มาข้อมูล http://www.dmr.go.th/ewt_news.php?nid=88985

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์