Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ประกาศสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ที่ 1/2553

เรื่อง แต่งตั้งกองบรรณาธิการวารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

 

---------------------------------------------------------- ตาม ประกาศ ส.ธ.ท. ที่ 01/2553 ได้แต่งตั้ง นายสมหมาย เตชวาล เป็นบรรณาธิการ และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 1/2553  เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่องการรับรองแผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2553-2555 โดยกำหนดให้จัดทำวารสาร (Journal) ของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย นั้น

 

เพื่อให้การจัดทำวารสารของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงตั้งตั้งกองบรรณาธิการวารสาร สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังต่อไปนี้

                         1. องค์ประกอบ
                              1.1 นายสมหมาย  เตชวาล                  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
                              1.2 นายสัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์         บรรณาธิการ
                              1.3 นายปัญญา จารุศิริ                       บรรณาธิการ
                              1.4 นายวิฆเนศ  ทรงธรรม                   บรรณาธิการ
                              1.5 นางอรนุช  หล่อเพ็ญศรี                 บรรณาธิการ
                              1.6 นายธิติ ตุลยาทิตย์                       บรรณาธิการ
                              1.7 นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ               บรรณาธิการ
                              1.8 นายภูมี ศรีสุวรรณ                        บรรณาธิการ
                              1.9 นายนิรันดร์ ชัยมณี                       บรรณาธิการ
                              1.10 นางสาวอังศุมาลิน พันโท            บรรณาธิการและเลขานุการ

                       2. หน้าที่
                              2.1 กำหนดรูปแบบและเนื้อหาในวารสาร
                              2.2 คัดเลือก รวบรวม และตรวจแก้ เนื้อหาที่จะเผยแพร่ในวารสาร
                              2.3 จัดทำต้นร่าง ติดต่อ ประสารงาน และจัดทำวารสาร เพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

             ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                                                                                       ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

                                                                                           
                                                                              ลงชื่อ นายทรงภพ พลจันทร์
                                                                              นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์