คณะกรรมการ ปี 2549 - 2551 สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย”

ที่ปรึกษาสมาคม

1. 

2.

คณะกรรมการ

1. กรรมการและนายทะเบียน 

2. กรรมการและบรรณาธิการ

3. กรรมการและปฏิคม

4. กรรมการและประชาสัมพันธ์

5. กรรมการและฝ่ายกีฬาและสันทนาการ

6. กรรมการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

7. กรรมการและฝ่ายหารายได้

8. กรรมการและเลขาธิการ

9. กรรมการและเหรัญญิก


อุปนายก

1. อุปนายก ด้านความร่วมมือกับสมาคมธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย

2. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ

3. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายสมาชิกในประเทศ

4. อุปนายก ด้านวิชาการ

5. อุปนายก ด้านฝ่ายบริหาร

6.

7.

8.

9.

 

ข้อมูลสารสนเทศ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานเทคโนดลยีสารสนเทศ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ