Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

ทำเนียบ นายกสมาคม GST

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2557 - 2558 ดร. ทศพร นุชอนงค์
.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2555 - 2557 ดร.ทรงภพ พลจันทร์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2553 - 2555 ดร.ทรงภพ พลจันทร์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2551 - 2553 นายอารยะ นาคะนาท

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2549 - 2551 นายอารยะ นาคะนาท

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2547 - 2549 นายนเรศ สัตยารักษ์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2547 นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2543 - 2545 นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2541 - 2543 นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2539 - 2541 นายเจริญ เชื่อมไธสง

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2537 - 2539 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2535 - 2537 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2533 - 2535 พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2531 - 2533 นายประคอง พลหาญ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2529 - 2531 นายเสริมศักดิ์ กุลวานิช

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2527 - 2529 นายอกนิษฐ์ สุวรรณสิงห์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2525 - 2527 ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2523 - 2525 นายสงัด ปิยะศิลป์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2521 - 2523 นายมนัส วีระบุรุษ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2519 - 2521 นายเจริญ เพียรเจริญ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2517 - 2519 นายสงบ แก้วไพฑูรย์

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2515 - 2517 นายชุมเจษฏ์ จรัญชวนะเพท

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2513 - 2515 นายสมาน บุราราศ

.

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2511 - 2513 นายวิชา เศรษฐบุตร

-----------------------------------------------

ที่มา www.gst.or.th

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์