นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ปี 2549 - 2551 นายอารยะ นาคะนาท

~ นายอารยะ นาคะนาท นายกสมาคม ปี พ.ศ.2549-2551 นายสมชาย พุ่มอิ่ม เลขาธิการ