Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

 

สมาชิกสมทบ สมาชิกสมาคมธรณีแห่งประเทศไทย

 

สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้สนใจในธรณีวิทยาและเลื่อมใสในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมฯได้รับไว้เป็นสมาชิก

 

Mr. Billy J. Phillips
Mr. Sumio  Sakagami
นาย กรีธา  จิตรปฏิมา
นาย การุน พุทธศุกร์
ศ. กิตติชัย  วัฒนิกร
นาย จุมพฎ กาญจนกำแพง
นาย ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
นาย ชัยรัตน์  รุจิกาญจน์รันต์
ดร. ชาญ จรรยาวนิชย์
นาย ณัฎฐา  กาญจนขุนดี
มล. ณัฎธจักร ปราโมช
นาย ดนัย ไตรย์เทน
ร.อ. ทวีสิน รักกตัญญู
นาง ทัศวี โอภาสวรรณ
นาย ธนเดช พัฒนวิจิตร
นาย ธนิต เศรษฐบุตร
นาย ธานี  กลีบบัว
นาย ธีร์  เวชชการัณย์
นาย นัดดา บุญญะศิริ
นาง นัสชล ทัดเทียมพร
นาย นิพนธ์  ภู่อภิสิทธิ์
นาย บุญใจ รักแดง
นาย บุญมั่น  ปุญญถิโร
น.อ. บุญสีห์ อินทรกำแหง
นาย ประจวบ  ภวันดร
นาง ประพิศ  สัมปัตตะวิช
นาย ปิยะ ทวีเจริญ
นางสาว ปิยาภรณ์ เอิบประสาทสุข
นาย เผชิญ อินทะโย
นาย พงศ์ศักดิ์ มากสังข์
นาย พรศักดิ์ ลิ้มปริสุทธิ์
นาง พรสวาท วัฒนกุล
นาย พลาเดช ศรีสุข
นาย พิพัฒน์ สุวัชรังกร
นางสาว เพ็ญแข พุกกะมาน
นาย ไพบูลย์ ประโมจนีย์
นาย ภักดิ์ ทรงเจริญ
นาย มงคล พักคง
นาย มณี  สิทธิชัยเนตร
นาย ยงยุทธ ฉัตรภาคย์พงศ์
นาย เรืองศักดิ์ วัชรพงศ์
นาย ลิลิต จารุจินดา
นาย วรากร จินตวงศ์
นาย วัชรพล พันธุ์จินดาวรรณ
นาย วิกรานต์ เลาหะวีร์
นาง วินิตา กุมมานนท์
นาย วิศาล วงศ์รจิต
Mr. วีนัส แก้วประดับ
นาง ศิลธณี โอโมดากา
ว่าที่ ร.ต. สมาพันธ์  สกลประกายกิจ
นาย สุขุม เย็นยิ่ง
นาง สุนทรี ปัทมสูต
นาย สุนันท์ บุญมีประเสริฐ
นาย สุวิทย์ จันทรสมบูรณ์
ดร. สันทัด  โรจนสุนทร
นาง แสงโสม ริ้วตระกูล
นาย อนันต์  พระแก้ว
นาง อำไพ  อิทธิเกษม
นางสาว อุบลพงษ์ วัฒนเสรี
นางสาว เอมอร พิทยายน
   
Mr. Harald  borger
Mr. Takayuki Manaka
Mr. Yu Horiuchi
นาย จิระเดช กรีอุทัย
นาย ต่อพงษ์ ใจเอื้อ
นาย ทนงศักดิ์  เชื้อปาน
นาย เทเวศร์ มัชฌิมา
นาง นันทวรรณ  ทัดเทียมพร
นาย พงษ์รัตน์  ขันจาก
นาย พิพัฒน์ พรหมโมบล
นาย ภาณุพงษ์ ลิ่มอุสันโน
นาย รักชัย  เร่งสมบูรณ์
นาย เริงชัย สกลประกายกิจ
นางสาว ลาวัณย์ คุ้มญาติ
นาย วัชรกร ใจเอื้อ
นาย วิทยา สิงห์ปี
นาย วุฒิชัย  เหลืองประดิษฐ์
นาย ศรชัย อภิบาลธรรม
น.ส. ศรินทร์ทิพย์ กริมเขียว
น.ส. ศิรินภา เชื้อเหิม
นาย อภิบาล ศรียาภัย

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์