Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

 สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมธรณีแห่งประเทศไทย 

 

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่างๆ หรือบุคคลที่บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ ตลอดจนบุคคลใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้ลงมติเชิญเป็นสมาชิก

 

คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล(ไทย)
Dr. D. Bleakley
Prof. P.E. La Moreaux
Mr. Soichiro Matsuzaka
Dr. T.  Kobayashi
Dr. W.D. Johnston Jr.
พล.อ.ท. เกรียงไกร  สินธวานนท์
พล.อ.ท. เกษม  ทวีวัฒน์
พล.ต. โกวิท  ยั่งยืน
นาย โกศล เพ็ชรสุวรรณ์
นาย ไกรรงค์  นาวิกผล
พล.ต. ขจร  เจิมเจิดพล
นาย คงศักดิ์  ลิ่วมโนมนต์
นาย โฆษิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ดร. จรัญ  อจลภูติ
ม.ร.ว. จัตุมงคล  โสณกุล
นาย จำลอง  อุชุโกมล
นาย จิตต์  ลีลาวิวัฒน์
นาย จุลพงศ์  จุลละเกศ
นาง ฉวีวรรณ สรรพกิจ
พล.อ.ท. เฉลย วรินทราคม
นาย เฉลิม พรหมเลิศ
พล.ร.ท. ชวลิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
พล.ต. ชะลอ คงสุวรรณ
พล.ร.ท. ชัยชิต รัตนะผล
พล.ท. ชัยวุฒิ ศรีมาศ
พล.อ.ท. ชัยศาสตร์ ชาครียรัตน์
พล.ต. ชูศักดิ์  เวชช์ประเสริฐ
นาย ชูศักดิ์  สมิตะสิริ
นาย ชูศักดิ์ ศิริวงศ์
นาย เชิดพงษ์  สิริวิชช์
นาย ณรงค์ มีนะนันทน์
นาวาเอก ดำรงค์  เชี่ยววิทย์
นายแพทย์ เตชะทัต เตชะเสน
นาย ทวีป ทวีพาณิชย์
นาย ทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
นาย ธรรมนูญ ฤทธิมณี
นาย นิเชต สุนทรพิทักษ์
พล.ท. นิพัฒน์ บุญยรัตพันธุ์
นาย บุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง
พล.ร.ท. บุญปลอด  มะม่วงแก้ว
ร.ต. เบญจกุล มะกะระธัช
พล.ต. ประจวบ  แสงทวีป
พล.ร.ท. ประเจตน์ ศิริเดช
นาย ประชา  เชาวศิลป์
พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก
นาย ประดัง ปรีชญางกูร
นาวาอากาศเอก ประทีป  คลังทอง
นาย ประเทศ สูตะบุตร
พล.อ. ประมณฑ์ ผลาสินธุ์
พล.ต.อ. ประมาณ อดิเรกสาร
นาย ประเสริฐ บุญศรี
นาง ปรักมาศ สุวรรณสิงห์
นายแพทย์ ปรากรม วุฒิพงศ์
นาย ปรีชา จูงวัฒนา
นาวาอากาศเอก ปรีชา นิลจำรัส
พล.ร.อ. ปรีดา  การสุทธิ์
ร.ต. ปรีดี  ตันติพงศ์
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ ปิยะสกล สกุลสัตยาทร
พล.อ.ต. ฝังพูม  บุญเลี้ยง
พล.ต.อ. พจน์ บุญยะจินดา
พล.อ.ท. พนม ถีรัสวาที
นาย ไพบูลย์  วัชรพรรณ
พล.ท. ไพบูลย์ เอมพันธุ์
นาย ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล
นาย ภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์
นาย มนัส สุขสมาน
พล.ต. มนัส อร่ามศรี
นาวาอากาศเอก มาโนช  เวชพันธุ์
พล.ต. เมธี  ธรรมรังสี
นาย ไมตรี ตันเต็มทรัพย์
พล.ท. ยิ่งยศ โชติพิมาย
น.อ. ยุทธนัย สิตไทย
พล.ต. ระวิ ปุณยฤทธิเสนีย์
พล.ท. ระวิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
นาง รัชนี ศุภสวัสดิ์กุล
นายแพทย์ รุ่งธรรม  ลัดพลี
พล.ต. ฤทัย นิโลบล
นาวาเอก ละเอียด สังชญา
พล.ท. เลิศ พึ่งพักตร์
พล.ท. วรพิมพ์ ดิษยบุตร
พล.อ. วัฒนชัย วุฒิศิริ
นาย วิจิตร  สุพินิจ
พล.ท. วิจิตร กรีเงิน
พล.อ.ท. วิจิตร สำนองสุข
พล.ท. วิเชียร  สุกปลั่ง
พล.ร.ท. วิญญาณ สันติวิสัฎฐ์
นาย วิฑูร  แสงสิงแก้ว
พล.ต. วิบูลย์ นิลจุลกะ
พล.ร.อ. วิรัช วิจารณ์
พล.ต.ท. วิรุฬห์ ฟื้นแสน
นาย วิโรจน์ ศรีเตลาน
พล.อ. วิโรจน์ แสงสนิท
พล.ท. วิศาล  กังวาลไกล
นาย วิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
พล.อ.อ. ม.ร.ว. ศิริพงษ์ ทองใหญ่
นาย สงคราม ชื่นภิบาล
นาย สติ ศรีบุญเรือง
พล.ร.ท. สมนึก  เทพวัลย์
พล.ท. สมพงษ์  กิตติวัฒน์
นาย สมพล  เกียรติไพบูลย์
นาวาเอก สมศักดิ์ มฤทธิดา
นาย สมหมาย สุรกุล
พล.ต. สรชัย ดารายน
นาวาเอก สรรค์ชัย  แจ้งศรีสุข
พล.ต. สาทิส จันทรมี
พล.อ.อ. สามารถ โสดสถิตย์
นาย สาโรจน์ ชวนะวิรัช
พล.อ.อ. สุเทพ เทพรักษ์
พล.อ. สุเทพ สีวะรา
พล.ต. สุพร หิรัญสิ
พล.ต. สุพิชญ์ เอี่ยมชื่น
นาย สุวิช ฟูตระกูล
พล.ต. สุวิทย์ ชัยประภา
นาย ไสว พราหมณี
พล.ต. อดิศร ดุษฎี
นาย อนันต์ อนันตกูล
นาย อนุรักษ์ ธนานันท์
พล.ต. อมรรัตน์ เรืองสวัสดิ์
พ.อ. น.พ. อมรินทร์ เทียมเศวต
นาวาเอก อร่าม สุทธิชาติ
นาย อัศวิน  เสาวรส
พล.อ.ต. อาคม  อรรถเวทยวรวุฒิ
นาย อาสา สารสิน
นาย อำพล  สิงหโกวินท์
พล.ท. อำพล จุลานนท์
พล.ต. อิทธิพล สังขวาสี
พล.ท. เอกจิตต์ ติณสูลานนท์
นาย เอี่ยม ฉายางาม

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์