Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

GST ผู้ทรงคุณวุมิและผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์

 ผู้ทรงคุณวุมิและผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2555 - 2557 เห็นว่าข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรู้ หรือ เหตุการณ์ทางด้านธรณีวิทยา ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในบ้านเรา บ่อยครั้งมีการให้ความรู้ทางธรณีวิทยาผ่านสื่ออย่างไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อสังคมได้ จึงได้มีความเห็นให้แต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (Expert) เพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนนำ ชี้แนะแหล่งความรู้ทางธรณีวิทยาแก่สังคมไทย ในนามของสมาคมฯ ตามเจตนารมณ์สมาคมฯ ที่ว่า "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือทางด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย" 

โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวดหมู่ ตามความรู้ทางธรณีวิทยาที่เป็นที่สนใจของประชาชน และได้มีความเห็นให้แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมีการเสนอชื่อและขอความร่วมมือจากนักธรณีวิทยา ที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาธรณีวิทยา โดยแต่ละท่านจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความสามารถของแต่ละท่านพร้อมทั้ง email address และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ลงไว้ในเว็ปไซต์ของสมาคมฯ

เพื่อว่าประชาชนหรือนักธรณีวิทยารุ่นหลังๆ ที่สนใจในเรื่องต่างๆ ในแต่ละสาขาธรณีวิทยา จะสามารถขอคำปรึกษาหรือความรู้ จากผู้รู้จริงได้โดยตรง ได้แก่ 

ชื่อ 
GeoExp10 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีพิบัติภัย (Geohazards)  
GeoExp20 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาน้ำบาดาล (Hydrogeology)  
GeoExp30 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาพลังงาน (Petroleum & Coals)  
GeoExp40 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment)  
GeoExp50 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาบรรพชีวินวิทยา (Paleontology)  
GeoExp60 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมธรณี (Engineering Geology)  
GeoExp70 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ (Mineral Exploration & Development)  
GeoExp80 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาอัญมณี (Gemology)  
GeoExp90 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีวิทยา (Field Geology)  

ทั้งนี้ทางสมาคมฯ หวังว่าประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา หรือ นักธรณีวิทยารุ่นหลังๆ ที่สนใจในเรื่องต่างๆ ในแต่ละสาขาธรณีวิทยา จะสามารถขอคำปรึกษาหรือความรู้ จากนักธรณีวิทยาผู้รู้จริงและมีประสบการณ์ในสาขานั้นได้โดยตรง

 

 

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ นายสมศักดิ์ โพธิสัตย์. 756
GeoExp10 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีพิบัติภัย (Geohazards) 1740
GeoExp20 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาน้ำบาดาล (Hydrogeology) 1797
GeoExp30 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาพลังงาน (Petroleum & Coals) 1561
GeoExp40 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment) 1460
GeoExp50 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาบรรพชีวินวิทยา (Paleontology) 1565
GeoExp60 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมธรณี (Engineering Geology) 1611
GeoExp70 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาแร่ (Mineral Exploration & Development) 1547
GeoExp80 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาอัญมณี (Gemology) 1492
GeoExp90 ผู้เชี่ยวชาญกิติมศักดิ์ สาขาธรณีวิทยา (Field Geology) 2043
คณะกรรมการวิชาการ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย 2559-2560 552

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์