Get Adobe Flash player
HOT NEWS

นายสมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

องค์กรสมาคม

หน่วยงานราชการ

สถานศึกษา

องค์กรต่างประเทศ

GST Facebook แฟนเพจ

2520 KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8 คน 

KKUGTA02 นาย  นริศ หนูจันทร์
KKUGTA02 นาย  ภาสกร เผ่าพงษ์สวรรค์
KKUGTA02 นาย  มานะ จาตุวรรณ
KKUGTA02 นาย  รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
KKUGTA02 นาง  วลิสา บูรณวานิช
KKUGTA02 นาง  วิลาวัณย์ ไทยสงคราม
KKUGTA02 นาย  วิวัฒน์ ทรงกิตติ
KKUGTA02 นาย  สมใจ เย็นสบาย

 

ค้นหาข้อมูลในเว็ป

ข่าวสารกิจกรรม สำนักโลจิสติกส์