ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0004.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

เรียนเชิญทุกท่านส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมฯ 2557

ด้วย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (Geological Society of Thailand) มีนโยบายสำคัญปี พ.ศ. 2557 - 2559 ในการเผยแพรประชาสัมพันธ์และเป็นช่องทางนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธรณีวิทยา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยธรณีวิทยาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาสู่สาธารณะ จึงให้มีการจัดพิมพ์วารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (Journal of Geological Society of Thailand) ในจำนวน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. Geohazards and Environmental Geology

2. Tectonics and Structural Geology

3. Petroleum and Energy Resources

4. Groundwater Resources

          ในการนี้ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานที่มีภารกิจด้านธรณีวิทยา และสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนด้านธรณีวิทยา ส่งผลงานศึกษาวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 10 หน้ากระดาษ A4 พร้อมรูป เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้นที่บุคลากรของหน่วยงานมีชำนาญหรือมีสนใจเป็นพิเศษ โดยส่งชื่อเรื่อง และชื่อผู้แต่ง มาในเบื้องต้น แล้วจัดส่งเนื้อหาฉบับเต็มมาในภายระยะเวลาที่กำหนดตามแบบตอบรับส่งผลงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือประสานโดยตรงกับ นายสุวิทย์ โคสุวรรณ บรรณาธิการ โทรศัพท์ 02-621-9801, 081-905-5234 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
Kiattiphong Udomtanateera (4)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ สธท.

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>