ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0005.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

เรียน สมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย และนักธรณีวิทยา ประเทศไทย

ด้วยสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ภายใต้คณะทำงานจัดทำร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาธรณีวิทยา ได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาธรณีวิทยา พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า สมาคมฯ ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฯ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพธรณีวิทยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุมสาขาธรณีวิทยา พ.ศ. .... ซึ่ง (ร่าง) ข้อบังคับฯ ได้กำหนดสาขาธรณีวิทยาควบคุม 5 ด้าน ได้แก่ ธรณีวิทยาวิศวกรรม ธรณีวิทยาเหมืองแร่ อุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาพิบัติภัย และธรณีวิทยาปิโตรเลียม ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมให้ดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานและต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ในการนี้ สมาคมฯ ขอความกรุณาจัดส่งความเห็นภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายปรีชา สายทอง ปฏิคมของสมาคมฯ โทร 08 1890 8194 เมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เป็นผู้ประสานงานในรายละเอียด

นายสมหมาย เตชวาล
นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

ผู้สนับสนุน (Sponser)

อัลปั้มภาพ สธท.
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
Kiattiphong Udomtanateera
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
Kiattiphong Udomtanateera (4)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>