ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0005.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

คณะกรรมการ GST ปี 2559 - 2560 สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย”

 ---------------------------------------------------------

ที่ปรึกษาสมาคม

1. 

2.

 

---------------------------------------------------------

คณะกรรมการ 

     

ดร. ทศพร นุชอนงค์

นายกสมาคม

Tel: 08 1984 9179

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ

อุปนายก

Tel: 08 1646 3234

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ดร.สมหมาย เตชวาล

อุปนายก

Tel: 081-918-4798

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายสุวิทย์ โคสุวรรณ

บรรณาธิการ

Tel: 08 1905 5234

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายนิกร มั่งคั่ง

กรรมการกลาง

Tel: 08 1821 6893

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายวรพันธ์ ทิพากร

กรรมการกลาง

Tel: 08 9018 1717

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายสุรศักดิ์ แย้มเนตร

กรรมการกลาง

Tel: 08 1498 5848

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายปรีชา สายทอง

นายทะเบียน

Tel: 08 1890 8194

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายกิจจา คล้ายวิมุติ

กรรมการกลาง

Tel: 08 1938 7371

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

ประชาสัมพันธ์

Tel: 08 8584 4506

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายมงคล หลักเมือง

ปฎิคม

Tel: 081-909-3752

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นายนพดล ภูมิวิเศษ

กรรมการกลาง

Tel: 081-658-5752, 02-243-7874

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม

กรรมการกลาง

Tel: 081-753-4384

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นางสาวอังศุมาลิน พันโท

เหรัญญิก

Tel: 08 6901 6867

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร

เลขาธิการ

Tel: 08 9815 2239

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     
     
     
     

 

---------------------------------------------------------

อุปนายก

1. อุปนายก ด้านความร่วมมือกับสมาคมธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย

2. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ

3. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายสมาชิกในประเทศ

4. อุปนายก ด้านวิชาการ

5. อุปนายก ด้านฝ่ายบริหาร 

 

--------------------------------------------------------- 

ข้อมูลสารสนเทศ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

---------------------------------------------------------

ผู้สนับสนุน (Sponser)

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
อัลปั้มภาพ สธท.
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
Kiattiphong Udomtanateera (4)
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
Kiattiphong Udomtanateera

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>