ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0004.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

คณะกรรมการ GST ปี 2561 - 2562 

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย”

 

---------------------------------------------------------

 

ผู้บริหาร

1. ดร. ทศพร นุชอนงค์ นายกสมาคม

2. วีระพล พวงพิทยาวุฒิ อุปนายก

3. ดร. สมหมาย เตชวาล อุปนายก

4. สุรชัย ศิริพงษ์เสถียร เลขานุการ

ที่ปรึกษาสมาคม

1. 

2.

คณะกรรมการ

1. สุวิทย์ โคสุวรรณ กรรมการบรรณาธิการ

2. นิกร มั่งคั่ง กรรมการกลาง

3. วรพันธ์ ทิพากร กรรมการกลาง

4. สุรศักดิ์ แย้มเนตร กรรมการกลาง

5. ปรีชา สายทอง กรรมการและนายทะเบียน

6. กิจจา คล้ายวิมุติ กรรมการกลาง

7. เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ กรรมการและประชาสัมพันธ์

8. มงคล หลักเมือง กรรมการและปฏิคม

9. สมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม กรรมการกลาง

10. อังศุมาลิน พันโท กรรมการและเหรัญญิก

 

 


อุปนายก

1. อุปนายก ด้านความร่วมมือกับสมาคมธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย

2. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ

3. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายสมาชิกในประเทศ

4. อุปนายก ด้านวิชาการ

5. อุปนายก ด้านฝ่ายบริหาร

6.

7.

8.

9.

 

ข้อมูลสารสนเทศ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

---------------------------------------------------------

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)
Kiattiphong Udomtanateera
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
อัลปั้มภาพ สธท.
Kiattiphong Udomtanateera (4)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>