ข่าวเด่นประชาสัมพันธ์ด่วน (Hot News)

ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม

__0007.jpg

Search

Google แปลภาษา

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Custom Search

คณะกรรมการ GST ปี 2556 - 2557 สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย

“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือด้านธรณีวิทยาในหมู่สมาชิกและสังคมไทย”

ที่ปรึกษาสมาคม

1. นายนเรศ สัตยารักษ์

2.

คณะกรรมการ

1. กรรมการและนายทะเบียน นายเกรียงไกร โพมิน

2. กรรมการและบรรณาธิการ ดร. สมหมาย เตชวาล

3. กรรมการและปฏิคม นายบัณฑิต ชัยศิลบุญ

4. กรรมการและประชาสัมพันธ์ ดร. ฐาสิณีย์ เจริญฐิติรัตน์

5. กรรมการและฝ่ายกีฬาและสันทนาการ นายนพดล ภูมิวิเศษ

6. กรรมการและฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายมงคล หลักเมือง สมาชิกกิตติมศักดิ์

7. กรรมการและฝ่ายหารายได้ นายสมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม สมาชิกกิตติมศักดิ์

8. กรรมการและเลขาธิการ นายวิศิษฎ์ คูทองกุล สมาชิกกิตติมศักดิ์

9. กรรมการและเหรัญญิก น.ส. จรงพร ไพรภิบาล สมาชิกกิตติมศักดิ์


อุปนายก

1. อุปนายก ด้านความร่วมมือกับสมาคมธรณีวิทยาภูมิภาคเอเชีย ดร. ทศพร นุชอนงค์

2. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศ นายสุรวิทย์ ประดิษฐ์แท่น

3. อุปนายก ด้านความร่วมมือองค์กรและเครือข่ายสมาชิกในประเทศ ดร. พล เชาว์ดำรงค์

4. อุปนายก ด้านวิชาการ ดร. เดชา หลวงพิทักษ์ชุมพล

5. อุปนายก ด้านฝ่ายบริหาร นาย โอวาส จิโนรส

6.

7.

8.

9.

 

ข้อมูลสารสนเทศ

1. เจ้าหน้าที่ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

---------------------------------------------------------

ผู้สนับสนุน (Sponser)

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (3)
อัลปั้มภาพ สธท.
อัลปั้มภาพ สธท. (5)
Kiattiphong Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera (4)
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.)
ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคม
คณะเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์สิรินธร
สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.) (2)

.

www.iok2u.com | Link2 | Link3

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST) ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

ที่ทำการสมาคม 12/14 ชั้นที่ 1 อาคารเลขที่ ดี 1 ลุมพินีคอนโดทาวน์ รามอินทรา-หลักสี่ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Line@: @gstorth / Email: gstorth@gmail.com / Website: www.gst.or.th / Fanpage: https://www.facebook.com/gstorth

ภายใต้การดูแลของ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (GST)

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>